Ordonanta Nr. 124 din 29 august 1998 - privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Ordonanta Nr. 124 din 29 august 1998 - privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

ordonanta_nr._124_din_29_august_1998__privind_organizarea_si_functionarea_cabinetelor_medicale_01.Textul Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, a fost actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 2 noiembrie 2006:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 143/2003;
- Legea nr. 571/2003;
- Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 13 august 2004;
- Legea nr. 400/2006.


CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta.
(2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical autorizat.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civila medicala.
ART. 2
(1) In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
(2) Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate, pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia formand cabinete medicale asociate, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
(4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati si poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
ART. 3
(1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
(2) Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical.

CAP. 2
Infiintarea si inregistrarea cabinetului medical

ART. 4
Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise in autorizatia de libera practica a medicului, eliberata in conditiile legii.
ART. 5
(1) Cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, in functie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
(2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile de sanatate publica judetene sau de Directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical.
(3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
(4) Infiintarea de sedii secundare va respecta intreaga procedura de infiintare a cabinetelor medicale.

CAP. 3
Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical

ART. 6
(1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfasura activitati de radiodiagnostic, imagistica medicala si alte activitati medicale si conexe actului medical, cu autorizarea lor in conditiile legii, precum si activitati de invatamant si de cercetare, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
(3) Controlul privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Colegiul Medicilor din Romania.
(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfasurarea activitatilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sanatatii si Familiei.
(5) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organe abilitate, in conditiile legii.
ART. 7
Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.
ART. 8
Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii si sponsorizari;
d) activitati de consiliere medicala;
e) activitati de invatamant si cercetare realizate direct sau prin contracte cu institutiile de invatamant si de cercetare de stat sau private;
f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.
ART. 9*)
(1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.
(1^1) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.
(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.
------------
*) Art. 9 alin. (2) a fost abrogat prin Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.

ART. 10
Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical in raporturile juridice si profesionale.
ART. 11
(1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.
(2) In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare.
ART. 12
(1) Cabinetele medicale sunt obligate sa efectueze si activitati epidemiologice prevazute in contractul-cadru si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei privind starea de sanatate si demografica a populatiei.
(2) Cabinetele medicale dentare aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate vor asigura urgentele medicale dentare, contra cost, prin rotatie, in centrele prestabilite.

CAP. 4
Sanctiuni

ART. 13
(1) Pentru nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei.
(2) Pentru neefectuarea activitatilor epidemiologice si pentru netransmiterea datelor prevazute la art. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei si 10.000.000 lei.
(3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
(4) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, in raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sanatatii si Familiei.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 14
(1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, autorizate.
(2) Bunurile imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi date in folosinta gratuita, inchiriate, concesionate ori vandute fara licitatie publica cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, vor fi trecute in domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fara licitatie publica, cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica, dupa finalizarea operatiunii de inventariere prevazute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.
(5) Bunurile mobile aflate in dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sanatatii si Familiei.
(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata si isi desfasoara efectiv activitatea in spatiile mentionate beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2) - (5).
(7) Conditiile de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, care raman in patrimoniul public.
ART. 15
(1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
c) sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispozitiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 - 8 si ale art. 12 se aplica in mod corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare.
(4) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica infiintate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot dizolva si pot transfera intregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevazute de prezenta ordonanta, cu conditia ca societatea comerciala sa aiba ca asociati/asociat unic medicii/medicul care au/a infiintat cabinetul medical individual; transferul se poate face fara plata si este scutit de plata oricaror impozite si taxe.
ART. 16
(1) Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.
(2) Cabinetele medicale infiintate in conditiile alin. (1) sunt supuse inregistrarii in Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
(3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7 si 12 se aplica in mod corespunzator cabinetelor medicale infiintate in conditiile alin. (1).
ART. 17
Cabinetul medical organizat in conditiile art. 16 poate realiza venituri din:
a) finantarea organizatiei sau asociatiei in structura careia functioneaza;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii sau sponsorizari;
d) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare.
ART. 18
Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 19
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.