Norme metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Norme metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

NORME METODOLOGICE

- privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale -

CAP. 1

norme_metodologice_400.

Dispozitii generale:

 

ART. 1

Furnizarea serviciilor medicale in regim ambulatoriu se realizeaza prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unitatilor medicale cu personalitate juridica infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura institutiilor prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata.

ART. 2

Indiferent de forma de infiintare si functionare a cabinetelor medicale, activitatea in cadrul acestor unitati medicale se va organiza si se va desfasura cu respectarea urmatoarelor principii fundamentale:

a) au dreptul sa lucreze in cabinetele medicale medici si personal medical autorizat;

b) medicului i se vor respecta independenta profesionala si dreptul de initiativa;

c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea functionala si administrativa a unitatii medicale, ordinea interioara si de disciplina la locul de munca;

d) activitatea medicala se desfasoara conform reglementarilor in vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din Romania si Codului de deontologie medicala;

e) in cabinetul medical se vor desfasura numai acele activitati pentru care a fost autorizat cabinetul medical;

f) solutionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenta comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din Romania.

CAP. 2

Cabinetul medical fara personalitate juridica

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

ART. 3

Cabinetele medicale fara personalitate juridica se vor infiinta si vor functiona fie in structura institutiilor, unitatilor cu personalitate juridica prevazute la art. 1, fie in una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.

ART. 4

(1) Cabinetele medicale se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in specialitatea si competenta medicului titular sau a asociatilor, in cazul formelor asociative.

(2) Medicii care au mai multe specialitati si competente pot infiinta cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitatile si competentele medicale dobandite.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si medicilor de medicina generala si medicilor stomatologi.

-------------

Alin. (1) si (2) ale art. 4 au fost modificate de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 5

(1) Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevazuta la art. 6 sau sa isi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de specialitatile, supraspecializarile si competentele dobandite.

(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea directiei de sanatate publica in a carei raza teritoriala functioneaza cabinetul medical.

(3) In cazul modificarii obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, in baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania, directiile de sanatate publica vor elibera un certificat-anexa la certificatul de inregistrare a cabinetului in Registrul unic al cabinetelor medicale.

-------------

Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

SECTIUNEA a 2-a

Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberala

 

ART. 6

Cabinetele medicale fara personalitate juridica, ca forma de exercitare a profesiei, se pot infiinta de medicii cu drept de libera practica in una dintre urmatoarele forme:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civila medicala.

ART. 7

Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, in cadrul careia isi desfasoara activitatea medicul titular, singur sau impreuna cu alti medici si cu alte categorii de personal medical autorizat. Acestia au calitatea de salariat sau de colaborator, in conditiile legii.

ART. 8

(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul crearii de facilitati economice comune, cum ar fi folosirea in comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori a colaboratorilor.

(2) Cabinetele medicale grupate isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.

(3) Conditiile gruparii sunt stabilite prin contractul dintre parti, incheiat in forma scrisa, cu respectarea Codului civil si a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de grupare va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:

- partile contractului;

- obiectul si scopul contractului;

- sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;

- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune;

- durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.

ART. 9

(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete.

(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intra in relatii cu tertii in numele asocierii din care fac parte, cu pastrarea drepturilor si a responsabilitatilor individuale prevazute de lege.

(3) Conditiile asocierii sunt convenite intre parti prin contract de asociere, incheiat in forma scrisa, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:

- partile contractului si denumirea asocierii;

- scopul si obiectul asocierii;

- sediul profesional al asocierii;

- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.

ART. 10

(1) Cabinetele medicale grupate si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, daca s-a convenit in acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.

(2) Patrimoniul comun este destinat, in exclusivitate, realizarii obiectului de activitate al cabinetelor medicale.

ART. 11

Contractele de grupare si asociere a cabinetelor medicale se vor inregistra la administratia financiara si cate un exemplar al contractului se va depune la directia de sanatate publica si la colegiul medicilor.

ART. 12

(1) Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila, incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civila particulara, si a dispozitiilor prezentelor norme metodologice.

(2) Contractul de societate civila va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:

- partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;

- sediul profesional al societatii civile medicale;

- patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;

- organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;

- durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.

ART. 13

(1) Societatea civila medicala este condusa de adunarea asociatilor.

(2) In conditiile actului constitutiv si ale statutului asociatiei, poate functiona si un consiliu de administratie ce va conduce societatea civila medicala intre sedintele adunarii asociatilor.

ART. 14

(1) Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor si cauzele de incetare a mandatului acestora vor fi prevazute in statutul societatii civile medicale.

(2) Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de un reprezentant desemnat prin hotarare a adunarii asociatilor.

ART. 15

(1) Conducerea curenta operativa a societatii civile medicale este incredintata unui director executiv, desemnat de consiliul de administratie dintre membrii acesteia.

(2) Directorul executiv poate fi si o persoana din afara societatii civile medicale.

ART. 16

Organizarea si functionarea societatii civile medicale vor fi prevazute in detaliu in statutul sau.

ART. 17

(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate si societatea civila medicala pot angaja, conform prevederilor legale in vigoare, ca salariati sau colaboratori, medici si alte categorii de personal medical autorizat, precum si personal auxiliar si de alta specialitate.

(2) Contractul individual de munca si conventia de colaborare se incheie intre salariati ori colaboratori si angajator: medicul sau, dupa caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societatii civile medicale ori alt medic imputernicit in acest sens.

(3) Abrogat.

------------

Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

SECTIUNEA a 3-a

Infiintarea cabinetelor medicale si a societatii civile medicale

 

ART. 18

Cabinetul medical se infiinteaza la cererea medicului titular sau a medicilor asociati din cadrul societatii civile medicale.

ART. 19

Actul de infiintare a cabinetului medical ori a societatii civile medicale il constituie certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale.

ART. 20

(1) Certificatul de inregistrare se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

a) cerere de infiintare;

b) autorizatia de libera practica a medicului titular sau a asociatilor;

c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical;

d) avizul Colegiului Medicilor din Romania;

e) actul constitutiv si statutul societatii civile medicale;

f) dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.

(2) Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate se va verifica de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate.

-------------

Litera f) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusa de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 21

(1) Avizul colegiului medicilor se elibereaza in baza autorizatiei de libera practica si a dovezii detinerii legale a spatiului si numai dupa verificarea existentei dotarii minime a cabinetului medical.

(2) Dotarea minima va fi verificata de catre directiile de sanatate publica pentru toate activitatile medicale ce urmeaza a fi mentionate in obiectul de activitate al cabinetului medical.

(3) In cazul societatilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv si al statutului se va depune si la colegiul medicilor care emite avizul de infiintare.

(4) In avizul eliberat de colegiul medicilor se vor mentiona serviciile medicale furnizate, numarul de cabinete, in cazul societatii civile medicale, si existenta dotarii minime corespunzatoare activitatii medicale desfasurate.

ART. 22

(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:

a) in cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma "cabinet medical de..." (se trece activitatea medicala principala ce se desfasoara in cabinet);

b) in cazul societatilor civile medicale - numele cel putin al unuia dintre asociati, urmat de sintagma "si asociatii - societate civila medicala" sau numele asociatilor si sintagma "societate civila medicala". Pe firma societatii civile medicale vor fi mentionate activitatile medicale desfasurate sau doar cele mai semnificative.

(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicala.

(3) Denumirile prevazute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor si ale societatilor in conditiile stabilite de Codul de deontologie medicala.

CAP. 3

Inregistrarea unitatilor medico-sanitare infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si a cabinetelor din structura organizatiilor prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata

 

ART. 23

(1) Unitatile medicale cu personalitate juridica, infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

(2) Asociatiile si fundatiile vor putea infiinta cabinete medicale numai daca au prevazut in obiectul de activitate acest gen de activitati.

ART. 24

(1) Inregistrarea acestor unitati se face la directiile de sanatate publica in a caror raza teritoriala functioneaza unitatea respectiva.

(2) Inregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico-sanitara infiintata in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.

ART. 25

(1) Inregistrarea unitatii si emiterea certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale se fac in baza urmatoarelor documente:

a) cererea reprezentantului legal al unitatii medicosanitare;

b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;

c) actul constitutiv;

d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata;

e) dovada legala a detinerii spatiului in care se organizeaza si functioneaza cabinetul medical;

f) autorizatia sanitara de functionare;

g) avizul colegiului medicilor;

h) dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.

(2) Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate se va verifica de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate.

-------------

Litera h) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusa de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 26

(1) In cererea de inregistrare si in certificatul emis de catre directiile de sanatate publica se vor mentiona activitatile cu caracter medical ce urmeaza sa fie furnizate de unitatea medico-sanitara, precum si numarul de cabinete medicale ce vor functiona in cadrul unitatii.

(2) Certificatul mentionat la alin. (1) se emite pe numele unitatii, organizatiei, institutiei care a solicitat inregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.

ART. 27

Avizul colegiului medicilor se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

a) cererea organului de conducere;

b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;

c) actul constitutiv al societatii;

d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata;

e) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul/cabinetele medicale;

f) declaratia prevazuta la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;

g) regulamentul de organizare si functionare;

h) fisele de atributii ale posturilor;

i) raportul favorabil privind existenta dotarii minime corespunzatoare activitatilor medicale desfasurate si numarului de cabinete, document intocmit de inspectori delegati din partea Colegiului Medicilor din Romania;

j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii.

ART. 28

(1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzator numai daca:

a) fata de activitatile si cabinetele medicale declarate exista asigurata dotarea minima corespunzatoare, conditiile minime de spatiu si circuitele functionale necesare;

b) organul de conducere al unitatii se obliga in scris printr-o declaratie sa respecte independenta profesionala a medicilor si sa angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;

c) regulamentul de organizare si functionare asigura independenta profesionala si dreptul de decizie ale personalului medical;

d) fisele de atributii ale posturilor respecta competenta profesionala specifica fiecarei specialitati ori competenta medicala, precum si conditia prevazuta la lit. c).

(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mentiuni referitoare la activitatile medicale ce urmeaza sa fie furnizate de societate, numarul de cabinete medicale ce vor functiona, precum si existenta dotarii minime pentru fiecare cabinet medical.

-------------

Litera a) a alin. (1) al art. 28 a fost modificata de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 29

(1) Modificarea ori completarea numarului de cabinete medicale din cadrul unitatii se va face in conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) In baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenta dotarii minime si a indeplinirii conditiilor si pentru noile cabinete medicale infiintate, directiile de sanatate publica vor emite un supliment la certificatul de inregistrare.

CAP. 4

Dispozitii finale

 

ART. 30

(1) Controlul prevazut la art. 6 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata, se exercita de comisii mixte formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai unitatilor sale subordonate, ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate - atunci cand unitatea este in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate -, ai Colegiului Medicilor din Romania si ai altor organe abilitate, in conditiile legii.

(2) In acest sens, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 institutii vor incheia protocoale privind modalitatile de desfasurare a controalelor in cabinetele medicale si tematica de control.

-------------

Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 31

(1) Numai cabinetele medicale din mediul rural, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, pot infiinta puncte secundare de lucru in localitatile rurale.

(2) Pentru punctele secundare de lucru directiile de sanatate publica, in baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de inregistrare.

-------------

Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 32

Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobata de Colegiul Medicilor din Romania si va fi comunicata directiilor de sanatate publica.

ART. 33

(1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza fie in una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicala infiintata potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Infiintarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.

ART. 34

Abrogat.

-------------

ART. 34 a fost abrogat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 35

In acelasi spatiu nu pot coexista doua forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.