LEGEA CABINETULUI MEDICAL DENTAR

LEGEA CABINETULUI MEDICAL DENTAR

LEGEA CABINETULUI MEDICAL DENTAR

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 lege_a_cabinetului_medical_dentar_400_01

Art. 1. (1) Cabinetul medical dentar este unitatea cu sau fărăpersonalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală dentară preventivă, curativă şi de urgenţa.

(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale dentare se realizează de către medici dentişti, medici specialisti si primari de medicina dentaraşi alte categorii de personal medical autorizat.

(3) Profesia de medic dentist, ca profesie liberală, poate fi realizată în una din următoarele forme:

a)      ca persoană fizică independentă, în baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază domiciliază ;

b)     organizaţi sub forma:

                                                               i.      cabinetului medical dentar individual;

                                                              ii.      cabinetelor medicale dentare grupate;

                                                             iii.      cabinetelor medicale dentare asociate

                                                             iv.      societății medicale dentare, cu sau fără personalitate juridică.

 

Art. 2. (1) Modalităţile de exercitare a profesiei de medic dentist sunt:

a)      titular al cabinetului medical dentar individual;

b)     asociat în cadrul cabinetelor medicale dentare asociate;

c)      asociat în cadrul societăţii medicale dentare;

d)     în regim salariat;

e)      ca persoană fizică independentă.

(2) - Medicul dentist exercită profesia de medic dentist, la libera sa alegere, numai în una dintre modalităţile prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 1.

           

Art. 3. (1) În cabinetul medical dentar îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi sau colaboratori, medici dentişti sau orice altă categorie de personal.

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.

(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

 

Art. 4. - Cabinetele medicale grupate, precum şi cabinetele medicale asociate, pot avea patrimoniu comun.

 

Art. 3. Societatea medicală dentară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, va funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a)      să aibă obiect unic de activitate medicală dentară, cu furnizarea de servicii medicale dentare, cu sau fără activităţi conexe a acestora.

b)     să aibă avize de înfiinţare şi control specifice medicinii dentare şi nu cele ale societăţilor comerciale în general, stabilite concret prin ordin de ministru.

c)      administratorul societăţii medicale dentare cu personalitate juridică sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici dentişti.

d)     să fie înregistrată în registrul unic al cabinetelor medicale.

e)      să poată fi transformată la cerere, în cabinet medical dentar, printr-o procedură simplă, cu anunţarea forurilor competente.

 

Art. 5. (1) Cabinetele medicale dentare individuale, grupate sau asociate pot funcţiona în cadrul societăţilor civile medicale cu profil general.

 

Art. 6. (1) Medicul dentist poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea formei de exercitare a profesiei din cele prevăzute la art. (1) alin. (3).

 

Capitolul II

Înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical dentar

 

Art. 7. - (1)Denumirea cabinetului va fi:

a)      în cazul cabinetului medical dentar individual - numele medicul dentist titular, urmat de sintagma ”cabinet medical dentar” (exemplu: Ion Popescu - Cabinet medical dentar ori I. Popescu - Cabinet medical dentar);

b)     în cazul cabinetelor medicale dentare grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmate de sintagma ”cabinete medicale dentare grupate” (exemplu: ”Ion Popescu, Ion Georgescu - Cabinete medicale dentare grupate” sau ”I. Popescu, I. Georgescu - Cabinete medicale dentare grupate”);

c)      în cazul cabinetelor medicale dentare asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma ”cabinete medicale dentare asociate” (exemplu: ”Ion Popescu, Ion Georgescu - Cabinete medicale dentare asociate” sau ”I. Popescu, I. Georgescu - Cabinete medicale dentare asociate”);

d)     în cazul societății medicale dentare - numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma ”societate medicală dentară” (exemplu: ”Ion Popescu - Societate medicală dentară” sau ”Popescu și Georgescu - Societate medicală dentară”.

(2) Denumirea poate figura pe firma formei de exercitare a profesiei şi se utilizează în actele profesionale, cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile.                     

 

Art. 8. (1)Cabinetele medicale dentare sau societăţile medicale dentare, cu sau fără personalitate juridică, se înfiinţează la cererea medicului dentist sau a grupului de medici dentiști, în funcţie de forma de exercitare prevăzută la art. (1) alin. (3) pentru a cărei înființare s-a optat.

(2) Actul de înfiinţare a formelor de exercitare a profesiei prevăzute la art. (1) alin. (3) lit. (b) este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale care se întocmeşte de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, document care se înmânează în original medicului dentist titular sau, în cazul medicilor dentiști asociați, medicului dentist delegat, iar o copie a acestuia se păstrează la autoritatea de sănătate publică care l-a eliberat.

(3) Documentele necesare înfiinţării şi înregistrării formelor de exercitare a profesiei de medic dentist se stabilesc prin ordin al Ministrului Sănătăţiişi fac parte din Anexa 1, 2 şi 3.

(4) Înființarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei.

 

Capitolul III

Organizarea, funcţionarea şi finanţarea cabinetului medical dentar

 

Art. 9. (1) Cabinetele medicale dentare, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura, pe lângă serviciile de medicină dentară, activităţi de radiodiagnostic, imagistică medicală, alte activităţi medicale dentare şi conexe actului medical, precum şi activităţi de învăţământ şi de cercetare cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului).

(2) Medicul dentist sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul formei de exercitare a profesiei de medic dentist răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienţilor.

(3) Controlul privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi legalitatea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetului medical dentar, indiferent de forma de exercitare a profesiei, se exercită de Colegiul Medicilor Dentişti din România, prin structurile sale teritoriale (şi, opţional, de Ministerul Sănătăţii).  

(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor medicale dentare pentru desfăşurarea activităţilor de radiodiagnostic se va face de Ministrul Sănătăţii.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Colegiul Medicilor Dentişti din România, prin structurile sale teritoriale, şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

           

Art. 10. (1) Cabinetul medical dentar trebuie să dispună de o dotare minimă cuprinsă în Anexa 2, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.

(2) Anexa 2 poate fi modificată și completată prin ordin al Ministrului Sănătăţii, cu avizul prealabil al Colegiul Medicilor Dentişti din România.

 

Art. 11. (1) Cabinetul medical dentar sau societatea medicală dentară cu personalitate juridică poate realiza venituri din:

a)        servicii medicale dentare în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate sau cu alte persoane fizice sau juridice;

b)       servicii medicale dentare cu plata directă din partea beneficiarilor;

c)        donaţii şi sponsorizări;

d)       activităţi de consiliere medicală;

e)        activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

f)         alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.

 

Art. 12. (1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical dentar se impoziteză forfetar, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor la propunerea/cu consultarea Colegiului Medicilor Dentişti din România.

(2)Cheltuielile  efectuate pentru asigurarea educației medicale continue, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării formelor de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin (3) se scad din veniturile  realizate.

 

Art. 13. Medicul dentist titular al cabinetului medical dentar sau medicul dentist delegat de ceilalți asociați reprezintă cabinetul medical dentar sau, după caz, societatea medicală dentară, în raporturile juridice şi profesionale.

 

Art. 14. (1)Angajarea, sau după caz, stabilirea raporturilor de colaborare, în cazul medicilor dentiști, al personalului mediu sanitar şi al altor categorii de personal se face de către medicul dentist titular sau, administratorul societăţii medicale dentare în cazul medicilor dentiști asociați, de medicul dentist delegat.

(2) Înformele de exercitare a profesiei în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea veniturilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Art. 15. Cabinetelemedicale dentaresunt obligate să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei.

 

Capitolul IV

Sancţiuni

 

Art. 16. (1)Pentrunerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sancţionate contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.000 si 2.000 lei. Se va acorda o perioadă de grație de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru intrarea în legalitate. După expirarea acestei perioade, se va suspenda activitatea cabinetului, până la intrarea în legalitate persoanele deținătoare a unui aviz de liberă practică a medicinei dentare care vor exercita profesia de medic dentist fără a fi organizați în vreuna dintre formele sau modalitățile de exercitare a profesiei prevăzute de prezenta lege vor fi suspendați din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România.

(2) Pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 15 sau pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 300 şi 1.000 lei.

(3) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prin nerespectarea alin. (1) şi (2) se vor face de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflaţiei de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Capitolul V

Dispoziţi tranzitorii şi finale

 

Art. 17. (1)Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activitate medicală, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cu respectarea condiţiilor legale, cabinete medicale dentare furnizoare de servicii medicale dentare în regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale dentare înfiinţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul Unic al cabinetelor medicale, conform dispoziţiilor legale privind toate cabinetele medicale dentare.

(3) Dispoziţiile art. 9 alin. (1) și (3), art. 10 şi art. 15 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale dentare înfiinţate în condiţiile alin. (1).

 

Art. 18.  Cabinetul  medical dentar organizat în condiţiile art. 17, poate realiza venituri din:

a)      finanţarea organizaţiei sau asociaţiei în structura căreia funcţioneză;

b)     servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c)      donaţii sau sponsorizări;

d)     servicii medicale dentare prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;

e)      alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Art. 19. Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot dizolva şi pot transfera întregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevăzute de prezenta lege, cu condiţia ca societatea comercială să aibă ca asociaţi/asociat unic medicii/medicul care au/a înfiinţat cabinetul medical individual; transferul se poate face fără plată şi este scutit de plata oricăror impozite şi taxe.

 

Art. 20. (1)De[DP4]  la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu mai pot fi înființate unităţi medico-sanitare cu personalitate juridică potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care să se desfășoare, parțial sau integral, activități de medicină dentară.

(2) De asemenea, activitățile de medicină dentară nu se pot desfășura în unități medico-sanitare cu personalitate juridică potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care au rezultat prin divizare ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Art. 20. Ministerul Sănătăţiiîmpreună cu Colegiul Medicilor Dentişti din România va elabora în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, normele metodologice de aplicare a acesteia şi anexele ce o însoţesc, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 21. Prezentalege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

 

Anexa I

 

ACTELE NECESARE ÎNFIINŢĂRII ŞI ÎNREGISTRĂRII CABINETULUI MEDICAL DENTAR

 

 1. Avizul autorității de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Acest aviz se ia o singură dată şi are valabilitate pe termen nelimitat atâta timp cât sediul în care se desfășoară activitățile de medicină dentară nu suferă modificări structurale. Dacă intervin modificări structurale, trebuie luat un nou aviz privind situaţia nou creată a spațiului în cauză.
 2. Avizul Colegiului Medicilor Dentişti din România, prin structurile sale teritoriale.
 3. În vederea obţinerii acestor avize, forma de exercitare a profesiei de medic dentist trebuie să încheie contracte cu societăți comeciale specializate sau persoane fizice autorizate, în vederea:

a)      colectării deşeurilor toxice;

b)     verificării şi întreţinerii aparaturii de cabinet;

c)      verificării şi întreţinerii instalaţiei electrice;

d)     realizării protecţiei muncii pentru personalul angajat;

e)      asigurării activităților de medicina muncii pentru personalul angajat.

 


 

Anexa II

 

Trusa de urgenţă

pentru cabinetul de medicină dentară

 

1. Aparatură şi materiale

Obligatorii

 1.  

Tensiometru

1 buc.

 1.  

Stetoscop

1 buc.

 1.  

Garou

1 buc.

 1.  

Feşe

3 role

 1.  

Bandă adezivă

2 role

 1.  

Soluţie polividon-iodat1 sau clorhexidină2 pentru tegumente

1 flacon

 1.  

Perfuzoare pentru soluţii cristaline

2 buc.

 1.  

Canule intravenoase 20 G

2 buc.

 1.  

Seringi 5 ml. sterile

5 buc.

 1.  

Seringi 10 ml. sterile

5 buc.

1 BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE

2 HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL

 

A1.2. Medicamente

Obligatorii

Nr.

DCI3

Forma farmaceutică

Cantitate

Observaţii

1.

Nitroglicerină4

 

 

 

sau

 

 

 

 

 

 

Nitroglicerină5

Cp 0,5 mg, sau

Cp 0.65 mg.

 

 

 

sau

1 flacon (40 cp)

1 cp sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAS>100 mg Hg. Se poate repeta la 5 min. (3-4 capsule).

Atenţie la valabilitate (6 luni)

Aerosol 0,4 mg/doză

1 flacon (10 g)

2 pufuri sublingual în loc de 1 cp de Nitroglicerină

2.

Nifedipină6

Tablete sau capsule 10 mg

10 buc.

1 comprimat sau conţinutul unei capsule sublingual, pentru scăderea TA

3.

Acid acetilsalicilic7

Capsule 500 mg

10 buc.

½ cp mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut

4.

Furosemid8

Fiole 20 mg/2 mL

10 buc.

IV, pentru reducerea TA

3denumire chimică internaţională (denumirile comerciale dacă sunt diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule)

4 NITROGLICERINA

5 MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT

6 ADALAT, CORDIPIN, CORINFAR, NIFEDIPIN, NIFADIL, NIFELAT

7 ASPIRINĂ

8 FURORESE, LASIX

5.

Adrenalină

fiole

1mg/ 1mL

5 buc.

Indicată în cazul şocului anafilactic cu iminenţă de stop cardiac. Se foloseşte numai soluţie diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 mL). Se injectează câte 3 mL SC sau intralingual la 5 min până la obţinerea unei TAS> 90 mm Hg. Calea IV se va folosi numai în situaţii extreme sau în condiţiile monitorizării ECG (se folosesc aceleaşi doze).

6.

Efedrină

fiole

10mg/ 1mL

5 buc.

5-10 mg IV lent în cazul bradicardiei extreme care nu răspunde la Atropină sau al hipotensiunii arteriale.

7.

Atropină

fiole

10mg/ 1mL

5 buc.

Se foloseşte soluţia diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 mL). În caz de bradicardie extremă (<50 b/min) se administrează câte 3 mL sol diluată IV până la obţinerea unui puls>55 b/min.

8.

Hidrocortizon

Hemisuccinat9

flacoane

100 mg, fiole 25mg

2 g (20×100 mg sau 80×25 mg)

Se administrează IV rapid (bolus) în cazul reacţiilor alergice acute al crizei astmatice sau al crizei Addisoniene.

9.

Clemastinum10 sau

Prometazină11

fiole

2mg/1mL

10 buc.

IM sau IV lent în cazul reacţiilor alergice.

Fiole

50mg/2mL

10 buc.

IM în cazul reacţilor alergice. Nu se injectează IV.

10.

Cimetidină12 sau

 

Ranitidină13

Fiole 200 mg/2mL

5 buc.

1 fiolă IV lent asociată antihistaminicelor H1 (Clemastinul, Prometazina) şi Hidrocortizonului în cazul reacţiilor alergice grave.

fiole

50mg/2mL

5 buc.

9  FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT

10 TAVEGYL

11 ROMERGAN

12  HISTODIL

13  ZANTAC


11.

Aminofilină18

Fiole 240mg/10mL

2 buc.

1 fiolă IV lent (10 min) pentru tratamentul bronhospasmului

12.

Midazolam19

CP 7,5 mg

10 buc.

Anxiolitic, se administrează oral cu 30-60 min înaintea intervenţiei. În ziua respectivă pacientul nu va conduce automobilul, nu va efectua activităţi de fineţe sau care implică responsabilitate legală.

13.

Clorură de sodiu 9 %o

Fiole 10 mL

5 buc.

Ca solvent.

14.

Clorură de sodiu 9 %o

Pungi 500 mL

2 buc.

Se administrează IV.

 

Glucoză 10 %

Pungi 500 mL

1 buc.

Se administrează IV în cazul hipoglicemiilor severe sau dacă alimentaţia orală este imposibilă.

 

 

14 BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN

15  BRICANYL

16 BEROTEC

17 SOLMETER,SEREVENT

18 MIOFILIN

19 DORMICUM

20 DORMICUM, FULSED

 

15.

Calciu gluconic

fiole 500 mg/ 5 mL

3 f

IV lent în cazul crizelor de hipoglicemiei

16.

Ketorolac21 sau

 

Metamizol22

fiole 30 mg/ 1 mL

5 buc.

Oral sau IM ca analgetic

fiole 500 mg/ 2 mL

10 buc.

Oral sau IM ca analgetic

17.

Drotavertin

(NO-SPA)

 

10 buc

 

18.

Amoxicilină25

cp 500mg

5 buc.

2 g PO pentru profilaxia infecţiilor locale şi a endocarditei bacteriene.

19.

Clindamicină26

cp 150 mg sau 300 mg

4 buc.

600 mg PO pentru profilaxia infecţiilor ocale şi a endocarditei bacteriene.

21 KETOROL, KETRODOL, TORADOL

22 ALGOCALMIN, ANALGIN, NOVALGIN

23 MABRON, TRADOLAN, TRAMAL, TRAMAGIT

24 PIAFEN

25 DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN, OSPAMOX

26 DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE

 

- butelia de oxigen cu reductor
- balonul de resuscitare
- pipa orafaringiana

SUNT FACULTATIVE

 

 

NECESAR MINIM DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE PENTRU AVIZAREA CABINETELOR MEDICALE

 

MATERIALE SANITARE

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Existent da/nu

1.

Ace sterile

10 bucăţi

 

2.

Apă oxigenată

500 ml

 

3.

Atele Kramer (mărimi diferite)

6 perechi

 

4.

Bandaj adeziv

2 role

 

5.

Comprese sterile

5 pachete

 

6.

Mânuşi de examinare

10 bucăţi

 

7.

Perfuzor steril

5 bucăţi

 

8.

Tăviţe renale

2 bucăţi

 

9.

Vată sterilă de uz medical

5 pachete

 

 

 

Categorie

Descriere

Existent da/nu

Prestaţii medicale

Consultaţii primare şi secundare

 

 

Activitate de prevenire primară

 

Tratament odontal, chirurgical şi protetic al cariei simple şi cariei complicate

 

Tratament medical, chirurgical şi protetic al paradontopatiilor marginale cronice

 

Tratamentul edentaţiei parţiale şi totale

 

Intervenţii chirurgicale buco-dentare

 

Tratamentul preventiv şi curativ al anomaliilor dento-maxulare prin aparate ortodontice şi intervenţii chirurgicale care nu depăşesc sfera buco-dentară

 

Dotare

Aparatură medicală

Unit dentar

Nr.

Fotoliu dentar

 

Aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale

 

Stetoscop

 

Sterilizator cu abur sau etuvă pupinel

 

Instrumentar

                         

Ace Reamers

 

Ace Hedstrom

 

Ace Lentullo

 

Ace Miller

 

Ace tire-nerf

 

Ace Kerr

 

Freze Beuterlock  (scurte şi lungi)

  

 

Siringă tip Uniject cu ace

 

Bisturiu pentru mucoasă (drept şi curb)

 

Cleşti pentru extracţie-maxilar superior

 

Cleşti pentru extracţie-maxilar inferior

 

Cleşte crampon

 

Chiurete os (tip Volkman) drepte şi curbe

 

Dălţi dentare diferite

 

Elevatoare drepte şi curbe

 

Foarfeci chirurgicale drepte şi curbe

 

Canule metalice pentru aspirat/canule de unică folosinţă

 

Oglinzi dentare

 

Pense dentare

 

Sonde dentare

 

Spatule bucale metalice

 

Excavatoare duble diferite mărimi

 

Pense Pean

 

Pense Kocher

 

Casolete diferite mărimi

 

Cutii instrumentar

 

Lampă spirt sau arzător gaze

 

Linguri  pentru amprentă, diferite

 

Matrice Ivory

 

Ace chirurgicale

 

Mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi

 

Instrumentar pentru detartraj diferite forme

 

Freze pentru turbină din oţel şi diamante

 

Freze din oţel şi diamante pentru piesă dreaptă şi unghi

 

Bol din cauciuc

 

Spatulă malaxat gips

 

Cuţit pentru ceară

 

Cutii pentru siringi

 

Mobilier medical

Dulap pentru instrumente şi/sau medicamente

 

Măsuţă pentru instrumente şi/sau medicamente

 

Materiale

Materiale pentru amprentarea arcadelor alveolo-dentare

 

Măşti de protecţie

 

Materiale auxiliare pentru curăţire mecanică

 

Materiale termoplastice

 

Materiale pentru obturaţii fizionomice

 

Aliaje de argint – mercur

 

Cimenturi

 

Materiale pentru terapie endodontică (antiseptice, materiale pentru obturaţia canalelor, conuri de gutaperică, conuri absorbante, kelatorii pentru permeabilizarea canalelor, etc.)

 

       

 

 

 Anexa III

Normă

privind structura funcţională a cabinetelor de medicină dentară

Art. 1. - În vederea funcţionării, cabinetele de medicină dentară, înfiinţate şi organizate în condiţiile legii, trebuie să obţină autorizaţia sanitară de funcţionare.

Art. 2. (1) - Autorizaţia sanitară de funcţionare de medicină dentară se eliberează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului, referitoare la asigurarea conformării la prezentele norme privind structura funcţională, normele de igienă şi sănătate publică.

(2) - Pentru formele de exercitare a profesiei de medic dentist prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. (b) având puncte de lucru aflate în locaţii diferite se eliberează câte o autorizaţie sanitară de funcţionare separată pentru fiecare punct de lucru (cabinet de medicină dentară).

Art. 3. - Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează la cererea reprezentantului legal al cabinetului de medicină dentară .

Art. 4. - Inspecţia sanitară de stat judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică periodic respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi a structurii spaţiilor funcţionale prevăzute, în funcţie de profilul de activitate.

Art. 5. - (1) Din punctul de vedere al structurii spaţiilor cu destinaţia de cabinete de medicină dentară şi al circuitelor funcţionale, autorizaţiile sanitare de funcţionare, eliberate în baza unor reglementări anterioare pentru cabinete de medicină dentară care îşi desfăşoară activitatea la data prezentului ordin în spaţiile respective, îşi menţin valabilitatea cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

(2) Spaţiile destinate activităţii cabinetelor de medicină dentară pot suferi modificări structurale, de circuite şi acces la utilităţi, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări funcţionale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranţa în construcţii şi în măsura posibilităţilor tehnico-constructive oferite de spaţiu. Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliază reprezentanţii legali ai cabinetelor privind circuitele funcţionale şi avizează proiectele de modificări.

(3) Cabinetul de medicină dentară va avea în componenţa minimă sală de aşteptare, grup sanitar, spaţii de depozitare şi cabinet de medicină dentară propriu-zis, în care se desfăşoară activităţile de diagnostic clinic şi terapeutice.

(4)  Sala de aşteptare se va amenaja astfel încât fiecare loc de şedere să beneficieze de o suprafaţă minimă de 1/1,5 m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulţi, şi 1,5/2 m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoţitoare).

(5) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis poate fi organizat după cum urmează:

   1. în sistem închis - unitul dentar este amplasat într-o încăpere închisă;

   2. în sistem semideschis - se amplasează unul sau mai multe unituri separate de câte un perete sau paravan;

   3. în sistem deschis - unit-urile se amplasează într-o încăpere, fără a fi separate;

   4. în sistem mobil denumit cabinet mobil de medicină dentară.

(6) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis, indiferent de sistemul în care funcţionează (închis, semideschis sau deschis), va avea alocat pentru fiecare unit de lucru un spaţiu de minimum 9 m2, respectiv 6 mp pentru cabinetul mobil de medicină dentară.

(7) Spaţiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu chiuvetă cu apă curentă, rece şi caldă.

(8) Cabinetul de medicină dentară cu unul sau două unituri dentare, va avea un singur grup sanitar. În situaţia existenţei a cel puţin 3 cabinete medicale, este necesară existenţa a 2 grupuri sanitare.  

(9) 1. Pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru din încăperile în care se desfăşoară activităţi de medicină dentară vor fi:

a)      lavabile;

b)     rezistente la dezinfectante;

c)      rezistente la decontaminări radioactive (după caz);

d)     rezistene la acţiunea acizilor (în săli de tratamente, după caz);

e)      negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;

f)       fără asperităţi care să reţină praful.

2. Este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase şi cu asperităţi.

3. Se interzice mochetarea pardoselilor.

(10) Pentru personalul sanitar din cabinetele de medicină dentară, inclusiv în cazul cabinetului mobil de medicină dentară, va fi asigurat un spaţiu cu destinaţie de vestiar; numărul vestiarelor şi desemnarea spaţiului destinat acestora vor fi în funcţie de numărul personalului care desfăşoară activitate concomitentă.

(11) În cabinetele medicale cu profil radiologic sau de medicină dentară în care se instalează aparate de radiologie dentară sunt obligatorii respectarea reglementărilor legale, de amplasare şi funcţionare, din partea autorităţilor responsabile cu controlul activităţilor ce folosesc radiaţii nucleare. În aceste cabinete se vor respecta normele de radioprotecţie şi control individual al expunerii prevăzute de legislaţia în vigoare.

(12) În spaţiile cu destinaţia de cabinete de medicină dentară se vor realiza circuite separate pentru adulţi şi copii, sau, în măsura posibilităţilor, se va face programarea acestora la ore diferite.

(13) Cabinetele de medicină dentară, inclusiv cabinetul mobil de medicină dentară, vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu handicap motor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare(vezi anexa nr. 2).

Art. 6. - Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet medical şi de medicină dentară, în funcţie de specialitate, va respecta prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - În scopul efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare, la organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:

a)      respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate, în cazul existenţei a mai mult de 3 cabinete (unituri).

b)     în cazul existenţei unui singur cabinet de medicină dentară această activitate se poate face în cabinet, în afara programului de lucru.

c)      amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor sterile de cele nesterile;

d)     utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;

e)      în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;

f)       caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:

   - numărul şarjei (fiecare cutie trebuie să prezinte un număr);

   - data şi ora de debut şi de sfârşit ale ciclului;

   - temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;

   - rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici;

   - numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea;

g)     cabinetele de medicină dentară, , inclusiv cabinetul mobil de medicină dentară, pot asigura sterilizarea instrumenta<