LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004

LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004

legea_306_400

-privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania-

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 30 iunie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I

Exercitarea profesiei de medic

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

ART. 1

Profesia de medic se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de

catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina. Acestea

pot fi:

a) cetateni ai statului roman;

b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre

statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe

teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia acestora;

d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii

Europene de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).

ART. 2

(1) In sensul prezentei legi, termenul de medici cetateni ai unui stat membru al Uniunii

Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei

Elvetiene desemneaza, prin asimilare, si medicii aflati in situatiile prevazute la art. 1 lit.

c) si d).

(2) In mod exclusiv, prin termenul de stat membru de origine sau de provenienta sau,

dupa caz, stat membru gazda se intelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat

apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.

(3) Prin titlu oficial de calificare in medicina se intelege:

a) diploma de medic, eliberata de catre o institutie de invatamant superior medico-

farmaceutic acreditata din Romania;

b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii;

c) certificatul de medic primar, eliberat de Ministerul Sanatatii;

d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii

Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului

Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;

e) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si

recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. d) ori echivalate in Romania.

1

ART. 3

Titlurile oficiale de calificare in medicina obtinute in afara Romaniei, a statelor

membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a

Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii. Exceptie de la aceste prevederi fac

titlurile oficiale de calificare in medicina care au fost recunoscute de unul dintre aceste

state.

ART. 4

Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic se realizeaza de catre

Colegiul Medicilor din Romania si de catre Ministerul Sanatatii, denumite in continuare

autoritati competente romane.

ART. 5

(1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate prin prevenirea

imbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului si a

colectivitatii.

(2) In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, medicul trebuie

sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate si respect fata de fiinta

umana.

(3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul

si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre

pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale, grija

fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.

ART. 6

(1) In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic

are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si

dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.

(2) Avand in vedere natura profesiei de medic si obligatiile fundamentale ale medicului

fata de pacientul sau, medicul nu este functionar public.

(3) In legatura cu exercitarea profesiei si in limita competentelor profesionale,

medicului nu-i pot fi impuse ingradiri privind prescriptia si recomandarile cu caracter

medical, avand in vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligatia medicului de

deosebit respect fata de fiinta umana si de loialitate fata de pacientul sau, precum si

dreptul medicului de a prescrie si recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere

medical pacientului.

(4) Timpul de munca este in conformitate cu normele Organizatiei Mondiale a

Sanatatii.

ART. 7

(1) Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau

reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa

sau consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia

de a refuza sau de a opri o interventie medicala.

(2) Responsabilitatea medicala inceteaza in situatia in care pacientul nu respecta

prescriptia sau recomandarea medicala.

ART. 8

2

(1) Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta,

se exercita numai de catre medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Pentru accesul la una dintre activitatile de medic sau exercitiul acesteia, medicii

cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state,

sunt exceptati, in caz de prestare temporara de servicii medicale, de la obligativitatea

inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.

ART. 9

(1) La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania, medicul va depune

juramantul lui Hipocrate in formularea moderna adoptata de Asociatia Medicala

Mondiala in cadrul Declaratiei de la Geneva din anul 1975:

"O data admis printre membrii profesiunii de medic,

Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.

Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,

Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,

Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,

Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,

Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,

Colegii mei vor fi fratii mei,

Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate,

rasa, religie, partid sau stare sociala,

Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub

amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.

Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:

a) medicilor cetateni romani stabiliti in strainatate;

b) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania;

c) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste

state si care solicita intrarea in profesie in Romania.

(3) Medicii prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in limba romana sau

in una dintre limbile de circulatie din Uniunea Europeana.

ART. 10

(1) Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute

la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) detin un titlu oficial de calificare in medicina;

b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate

prevazute de prezenta lege;

c) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania sau sunt inregistrati temporar la

Colegiul Medicilor din Romania;

d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic.

(2) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul

3

Romaniei, exercita profesia de medic cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii

cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 11

(1) Profesia de medic se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator

calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza:

a) medic de medicina generala;

b) medic specialist in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de

Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de

asistenta medicala;

c) medic primar in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de

Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de

asistenta medicala.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene,

ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care

detin un titlu oficial de calificare in medicina si care exercita profesia in Romania.

(3) Medicii care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor din

Romania pot desfasura activitati medicale conform pregatirii profesionale in sistemul

public de sanatate sau/si in sistemul privat, fie ca angajati, fie ca persoana fizica

independenta pe baza de contract. In conditiile legii, medicii pot infiinta cabinete de

practica medicala.

ART. 12

(1) Certificatele eliberate de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii

Europene, ale unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ale Confederatiei

Elvetiene, care atesta ca medicul posesor, cetatean al acestora, este titular de drept

castigat, sunt recunoscute de autoritatile competente romane, permitand exercitarea

activitatilor de medic si, respectiv, de medic de familie, inclusiv in cadrul sistemului

national de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Prin drept castigat se intelege dreptul cetatenilor statelor membre ale Uniunii

Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei

Elvetiene de a exercita activitatile de medic, precum si cele de medic generalist, inclusiv

in cadrul sistemului de protectie sociala al statului membru de origine sau de provenienta,

in cazul in care acestia beneficiau de drept de libera practica a profesiei si erau stabiliti in

statul membru respectiv, anterior implementarii Directivei Consiliului Uniunii Europene

nr. 93/16/CEE.

SECTIUNEA a 2-a

Nedemnitati si incompatibilitati

ART. 13

Este nedemn de a exercita profesia de medic:

a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei

infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de

medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;

4

b) medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata

stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

ART. 14

(1) Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu:

a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de

produse farmaceutice sau materiale sanitare;

b) calitatea de comerciant;

c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic sau

bunelor moravuri, conform Codului de deontologie medicala;

d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei

medicale.

(2) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al

Colegiului Medicilor din Romania si dreptul de exercitiu al profesiei.

(3) In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul este obligat

sa anunte colegiul al carui membru este.

(4) La solicitarea medicului, la sesizarea oricarei persoane ori institutii interesate,

presedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie speciala,

pentru fiecare caz in parte, alcatuita din 3 medici primari, pentru a confirma sau infirma

situatia de incompatibilitate.

SECTIUNEA a 3-a

Autorizarea exercitarii profesiei de medic

ART. 15

(1) Exercitarea profesiei de medic se face, dupa obtinerea calitatii de membru al

Colegiului Medicilor din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de

Ministerul Sanatatii, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dupa care aceasta

competenta trece in responsabilitatea Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania se obtine pe baza

urmatoarelor acte:

a) titlurile oficiale de calificare in medicina prevazute de lege;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sanatate;

d) declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13

si 14.

(3) Colegiul Medicilor din Romania va comunica, din oficiu, in termen de 5 zile,

Ministerului Sanatatii o copie a certificatului eliberat.

(4) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania,

exercita profesia pe baza documentelor emise conform art. 21 si in conditiile prevazute la

art. 35.

(5) In caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii cetateni ai

unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic

European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt

5

exceptati de la obligativitatea obtinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor

din Romania, precum si a autorizatiei de libera practica a profesiei de medic. Accesul la

activitatile de medic pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 25.

ART. 16

(1) Medicii au dreptul la pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 60 de

ani femeile si 65 de ani barbatii, cu exceptia doctorilor in medicina, care pot ramane in

activitate pana la varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii.

(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetatorii stiintifici gradul

I si II care desfasoara activitati medicale pot continua, la cerere, activitatea medicala pana

la varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii. Mentinerea in activitatea medicala,

dupa implinirea acestor varste, se face cu acordul Colegiului Medicilor din Romania si

aprobarea Ministerului Sanatatii.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot cere pensionarea la varsta de 60 de ani

barbatii si 55 de ani femeile, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia de

asigurari sociale de stat.

(4) Medicii care au depasit varstele prevazute la alin. (1) si (2) pot profesa in

continuare, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, numai

in sectorul privat, pe baza autorizatiei anuale a Colegiului Medicilor din Romania,

eliberat in urma examenului medical.

(5) Medicii care au implinit varsta de pensionare - 60 de ani femeile si 65 de ani

barbatii - nu pot detine functia de director general, director general adjunct, in cadrul

Ministerului Sanatatii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al

directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al Casei Nationale de

Asigurari de Sanatate si al caselor judetene de asigurari de sanatate, precum si functiile de

director general si director general adjunct de spital, cu exceptia functiilor de director

general si director general adjunct de spital clinic universitar si institute de cercetare,

pentru persoanele prevazute la alin. (2).

(6) Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art.

1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6

martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in

activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se

aplica si medicilor care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o

anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa

isi reia activitatea profesionala.

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (4), medicii de familie stabiliti in mediul rural

isi pot continua activitatea dupa implinirea varstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual

eliberat de Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania, pe baza certificatului

de sanatate.

ART. 17

(1) In cazul in care un medic isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o

situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din

6

Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia, in vederea reluarii activitatii

medicale.

(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului

profesional se stabileste de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii

Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei

Elvetiene, stabiliti in Romania.

ART. 18

(1) Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are aceasta calitate

constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin presedintele colegiului teritorial, este in drept

sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare sau autoritatile

competente, pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau

care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de medic sau care practica in mod nelegal

medicina.

(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor din Romania cu

privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic se pune in miscare cu

instiintarea prealabila a colegiului al carui membru este medicul respectiv.

(4) Instantele de judecata civile sau penale, din oficiu, vor comunica Colegiului

Medicilor din Romania hotararile judecatoresti ramase definitive, prin care s-au pronuntat

cu privire la fapte exercitate in timpul si in legatura cu profesia de catre medici pe

teritoriul Romaniei.

CAP. II

Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei de catre

medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

SECTIUNEA 1

Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire

ART. 19

La intrarea in profesie, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai

unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor

prezenta autoritatilor romane competente certificatul cazierului judiciar emis de statul

membru de origine sau de provenienta sau, in lipsa acestuia, un document echivalent emis

de acel stat.

ART. 20

(1) Pentru accesul la una dintre activitatile medicale sau pentru exercitiul acesteia,

medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor

competente romane certificatul de sanatate fizica si psihica eliberat de statul membru de

origine sau de provenienta.

7

(2) In situatia in care, pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin. (1), statul

membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu

emite cetatenilor sai un astfel de document, autoritatile competente romane accepta din

partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.

ART. 21

(1) Cererile medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat

apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la

accesul in Romania la una dintre activitatile medicale se solutioneaza de catre Ministerul

Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, in termen de 3 luni de la data

depunerii dosarului complet de catre cel interesat.

(2) Dosarul prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a) documentul de identitate;

b) diploma de medic obtinuta in Romania, diploma de medic obtinuta sau, dupa caz,

recunoscuta intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului

Economic European sau in Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis

de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cazul diplomelor de medic obtinute intr-un stat

tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate;

c) in situatia medicilor specialisti, si diploma, certificatul sau titlul care atesta

specializarea in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de

Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de

asistenta medicala sau de normele Uniunii Europene, dupa caz;

d) certificatul de sanatate sau atestatul echivalent al acestuia, emis de statul membru de

origine sau de provenienta;

e) certificatul de cazier judiciar, emis de statul membru de origine sau de provenienta,

in cazul in care intrarea in profesie se face in Romania, iar in lipsa acestuia, documentul

echivalent emis de statul respectiv.

(3) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta

de contencios administrativ.

(4) In situatia prevazuta la art. 22, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de

solutionare. Autoritatile competente romane vor continua procedura prevazuta la alin. (1)

dupa primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau dupa expirarea

termenului de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea

raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii.

ART. 22

(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise

care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii

profesiei de medic in Romania, comise de medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii

Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei

Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acestea informeaza

statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.

(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile

solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa,

precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic,

aplicate medicilor pe durata exercitarii profesiei in Romania.

8

(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru

gazda cu privire la faptele grave si precise comise de medicii cetateni romani sau care

provin din Romania, anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului, sau

fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra

exercitarii profesiei de medic in acel stat.

(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe

care le intreprind in situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru

gazda, in termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia, consecintele care rezulta cu

privire la atestatele si documentele pe care le-au emis in cazurile respective.

(5) Autoritatile competente romane asigura confidentialitatea informatiilor transmise.

ART. 23

Documentele prevazute la art. 19, 20 si 22 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medicale

ART. 24

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre

aceste state, sunt exceptati de la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania,

precum si de la plata cotizatiei de membru, atunci cand solicita accesul la una dintre

activitatile de medic, in vederea prestarii temporare de servicii medicale in Romania.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt inregistrate automat la Colegiul Medicilor din

Romania pe durata prestarii temporare de servicii medicale, in vederea aplicarii

prevederilor art. 28, pe baza informarii Ministerului Sanatatii.

(3) Exercitarea activitatilor de medic in aceste situatii se face cu drepturile si

respectarea celorlalte obligatii prevazute de lege pentru medicii cetateni romani.

(4) Atunci cand, pe durata prestarii temporare de servicii in Romania, persoanele

enumerate la alin. (1) incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau

administrativ prevazute de lege, autoritatile competente romane informeaza statul

membru in care cei in cauza sunt stabiliti.

ART. 25

(1) Prestarea temporara de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii

unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic

European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state se face pe

baza urmatoarelor documente:

a) declaratia prealabila adresata autoritatilor competente romane de catre solicitant,

declaratie in care se precizeaza durata de prestare a activitatii medicale, natura si locul de

desfasurare a acestor activitati. In cazuri urgente, declaratia poate fi facuta in termen de

maximum 7 zile de la incetarea prestarii acestor activitati;

b) dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru in care este stabilit

atesta ca solicitantul exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui stat;

9

c) dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau de

provenienta atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor sau altor titluri

de medic prevazute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii

lor.

ART. 26

(1) In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in

Romania, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat

apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul

dintre aceste state, sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia

asigurarilor sociale de sanatate.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in prealabil Casa

Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe

teritoriul Romaniei, iar in caz de urgenta, in termen de maximum 7 zile de la prestarea

acestora.

ART. 27

Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor

retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, dovezile prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b)

eliberate medicilor cetateni romani, precum si medicilor care intrunesc conditiile

prevazute la art. 1 lit. b)-d), stabiliti in Romania, in cazul in care acestora li se aplica

sanctiunile prevazute de lege cu ridicarea dreptului de libera practica a profesiei.

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii

medicale

ART. 28

Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, in timpul exercitarii

profesiei in Romania, incalca dispozitiile, legile si regulamentele profesiei, raspund

potrivit legii.

ART. 29

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia de

medic in Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la art. 11 titlul legal

de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta, in limba statului

emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu. Titlul de formare va fi insotit de numele si

locul institutiei sau al organismului emitent.

(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara

neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a

titlului, indicata de autoritatile competente romane.

ART. 30

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti si care exercita

10

profesia de medic in Romania, au obligatia de a se informa la autoritatile competente cu

privire la legislatia din domeniul sanatatii, domeniul securitatii sociale, precum si cu

privire la Codul de deontologie medicala.

(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile romane

competente vor organiza, la nivelul structurilor teritoriale si centrale, birouri de informare

legislativa.

CAP. III

Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

ART. 31

(1) Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza ca organizatie

profesionala a corpului medical, de interes public, apolitica si fara scop patrimonial,

avand ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de

medic.

(2) Colegiul Medicilor din Romania are autonomie institutionala si isi exercita

atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

ART. 32

(1) Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza pe criterii

teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

(2) Intre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de

autonomie functionala, organizatorica si financiara.

(3) Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Colegiului Medicilor din Romania

ART. 33

(1) Colegiul Medicilor din Romania are urmatoarele atributii:

a) asigura aplicarea legilor, regulamentelor si normelor care organizeaza si

reglementeaza exercitarea profesiei de medic;

b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele

de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului, precum

si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului medical;

c) asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de

sanatatea publica;

d) elaboreaza si adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania si Codul de

deontologie medicala;

e) controleaza si supravegheaza modul de exercitare a profesiei de medic, indiferent de

forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara, precum si aplicarea

legilor si regulamentelor specifice;

11

f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la formarea, specializarea si perfectionarea

pregatirii profesionale a medicilor;

g) actioneaza, atat singur, cat si impreuna cu autoritati/institutii publice cu atributii in

domeniu, in vederea asigurarii calitatii actului medical in unitatile medicale;

h) elaboreaza ghiduri si protocoale de practica medicala, criteriile si conditiile privind

asigurarea calitatii actului medical, pe care le propune, spre aprobare, Ministerului

Sanatatii;

i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului

profesional si tematica de concurs;

j) organizeaza forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de

competenta profesionala a membrilor sai;

k) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare

a cabinetelor de practica medicala independenta;

l) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medicale;

m) asigura cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe

promovarea competentei profesionale;

n) controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta

profesionala a medicilor si dreptul acestora de decizie in exercitarea actului medical;

o) promoveaza si stabileste relatii pe plan extern cu institutii si organizatii similare;

p) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor din domeniul

medical sau al asigurarilor sociale de sanatate;

q) reprezinta medicii cu practica independenta care desfasoara activitati medicale in

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; in acest sens, se va organiza o comisie

care va negocia conditiile si raporturile juridice ale acestei categorii de medici cu sistemul

de asigurari sociale de sanatate;

r) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala, de

deontologie medicala si de la regulile de buna practica profesionala, in calitate de organ

de jurisdictie profesionala;

s) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat in

cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru membrii sai;

t) sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta medico-sociala pentru medici

si familiile lor;

u) participa, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii, la

stabilirea numarului anual de locuri in facultatile de medicina acreditate, precum si a

numarului de locuri in rezidentiat;

v) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii

profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor

apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

x) participa la elaborarea contractului-cadru, in conditiile legii;

y) participa, alaturi de Ministerul Sanatatii, in mod egal, la constituirea comisiilor

paritare de acreditare a medicilor.

(2) Colegiul Medicilor din Romania avizeaza infiintarea cabinetelor medicale private

indiferent de forma lor juridica si participa, prin reprezentanti anume desemnati, la

concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile sanitare publice.

12

ART. 34

In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Colegiul Medicilor din Romania,

prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in

nume propriu sau in numele membrilor sai.

SECTIUNEA a 3-a

Membrii Colegiului Medicilor din Romania

ART. 35

(1) In vederea exercitarii profesiei de medic, medicii cetateni romani si medicii cetateni

ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic

European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, au obligatia sa se inscrie in

Colegiul Medicilor din Romania.

(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiului

Medicilor din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional.

(3) Inscrierea in Colegiul Medicilor din Romania si eliberarea certificatului de membru

se face numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit.

a), b) si d) si au depus juramantul prevazut la art. 9.

(4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului

Medicilor din Romania.

(5) Pot deveni, la cerere, membri ai Colegiului Medicilor din Romania si medicii

cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state si

care presteaza temporar servicii medicale in Romania, cu respectarea prevederilor alin.

(3).

(6) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania o pot pastra, la cerere, si

medicii pensionari care au practicat profesia de medic.

(7) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al

Colegiului Medicilor din Romania toti medicii inscrisi pana la aceasta data.

(8) Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi intr-un registru, care se

face public anual de catre Colegiul Medicilor din Romania.

(9) Evidenta si identificarea membrilor Colegiului Medicilor din Romania se vor putea

face si prin folosirea codului numeric personal.

ART. 36

(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Romania care, din motive obiective,

intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita

suspendarea calitatii de membru pe acea durata.

(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din

Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege.

(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de

drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 37

(1) Medicii cetateni romani si medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii

Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei

13

Elvetiene, stabiliti in Romania, care doresc sa exercite profesia, se inscriu ca membri ai

Colegiului Medicilor din Romania la colegiul teritorial in raza caruia se afla unitatea la

care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial in raza caruia isi au

domiciliul sau resedinta.

(2) Medicii luati in evidenta unui colegiu teritorial, daca exercita activitati medicale si

pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligati sa anunte si acest colegiu.

SECTIUNEA a 4-a

Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania

ART. 38

Membrii Colegiului Medicilor din Romania au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale

sau nationale ale Colegiului Medicilor din Romania;

b) sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor din Romania si sa

primeasca informatiile solicitate;

c) sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor din Romania si sa fie informati in

timp util despre aceasta;

d) sa foloseasca, impreuna cu membrii lor de familie, toate dotarile sociale,

profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor din Romania si ale colegiilor

teritoriale;

e) sa poarte insemnele Colegiului Medicilor din Romania;

f) sa conteste sanctiunile primite;

g) sa solicite ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal, cat si prin

membrii lor de familie;

h) sa beneficieze de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite, atat personal,

cat si pentru membrii lor de familie.

ART. 39

Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania sunt urmatoarele:

a) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care

reglementeaza organizarea si functionarea corpului profesional; modalitatea de testare a

cunostintelor de deontologie si a legislatiei profesionale se stabileste de Consiliul national

al Colegiului Medicilor din Romania;

b) sa respecte dispozitiile Statutului Colegiului Medicilor din Romania, ale Codului de

deontologie medicala, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din

Romania si regulamentele profesiei;

c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau de

reprezentanti ai corpului profesional;

d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile

profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de

conducere nationale sau locale;

e) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;

f) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din hotararile organelor de conducere

ale Colegiului Medicilor din Romania;

14

g) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in

care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;

h) sa pastreze secretul profesional;

i) sa pastreze, in cadrul profesiei, confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si

voturilor exprimate in organele de conducere;

j) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale;

k) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al

Colegiului Medicilor din Romania;

l) sa achite, in termenul stabilit, cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului

Medicilor din Romania;

m) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand prin mediere de catre comisiile

organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor din Romania;

n) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau

membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, in colegiile

judetene sau in Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti.

ART. 40

Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania, ce decurg din calitatea lor

speciala de medici, sunt:

a) sa respecte si sa aplice, in orice imprejurare, normele de deontologie medicala;

b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului medical sau altor membri, respectand

statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor din Romania;

c) sa acorde, cu promptitudine si neconditionat, ingrijirile medicale de urgenta, ca o

indatorire fundamentala profesionala si civica;

d) sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, in vederea cresterii gradului de

pregatire profesionala;

e) sa aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul, pe

toate actele medicale pe care le semneaza;

f) sa respecte drepturile pacientilor.

ART. 41

(1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat

al cunostintelor medicale, medicii sunt obligati sa efectueze un numar de cursuri de

pregatire si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor

medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Colegiul

Medicilor din Romania. Sunt creditate programele, precum si celelalte forme de educatie

medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania.

(2) Medicilor care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de

educatie medicala continua, stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor din

Romania, li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite

respectiv.

SECTIUNEA a 5-a

Organizare si functionare

A. Organizarea la nivel teritorial

15

ART. 42

(1) La nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, se organizeaza

cate un colegiu al medicilor, format din toti medicii cu drept de libera practica din

unitatea administrativ-teritoriala respectiva, denumit in continuare colegiul teritorial.

(2) Colegiile teritoriale ale medicilor au personalitate juridica, patrimoniu si buget

propriu. Patrimoniul se constituie din bunuri mobile si imobile, dobandite in conditiile

legii.

(3) Sediul colegiului teritorial al medicilor este in orasul de resedinta a judetului,

respectiv in municipiul Bucuresti, pentru Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti.

(4) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona in afara Colegiului Medicilor din

Romania.

ART. 43

Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:

a) adunarea generala;

b) consiliul;

c) biroul consiliului;

d) presedintele.

ART. 44

(1) Adunarea generala este formata din membrii colegiului teritorial.

(2) Adunarea generala se intruneste anual, in primul trimestru, la convocarea

consiliului, si adopta hotarari cu majoritate simpla in prezenta a 2/3 din numarul

membrilor sai. Daca la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de 2/3, dupa 10 zile se

organizeaza o noua sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va adopta hotarari cu majoritate

simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.

(3) Adunarea generala are urmatoarele atributii:

a) aproba proiectul de buget al colegiului si, in baza raportului cenzorilor, descarca de

gestiune consiliul pentru anul fiscal incheiat;

b) stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina;

c) alege comisia de cenzori a colegiului.

ART. 45

Membrii consiliului colegiilor teritoriale si membrii in adunarea generala nationala se

aleg pe o perioada de 4 ani de catre membrii colegiului respectiv, potrivit unui

regulament electoral, aprobat de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din

Romania.

ART. 46

(1) Consiliul are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi in

evidenta colegiului la data organizarii alegerilor, dupa cum urmeaza:

a) 11 membri, pentru un numar de pana la 500 de medici inscrisi;

b) 13 membri, pentru un numar de 501 pana la 1.000 de medici inscrisi;

c) 19 membri, pentru un numar de 1.001 pana la 2.000 de medici inscrisi;

d) 21 de membri, pentru un numar de peste 2.000 de medici inscrisi.

(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 23 de membri.

(3) Proportional cu numarul de membri ai Consiliului, se vor alege 3-9 membri

supleanti.

16

ART. 47

Consiliul colegiului teritorial exercita atributiile prevazute de lege si date in

competenta sa prin Statutul Colegiului Medicilor din Romania sau prin hotararea

Consiliului national.

ART. 48

(1) Consiliul colegiului teritorial, in prima sedinta, organizata in termen de maximum 5

zile de la alegere, alege biroul consiliului.

(2) Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr-un presedinte, 3

vicepresedinti si un secretar.

(3) Presedintele biroului consiliului colegiului teritorial este si presedintele colegiului

teritorial.

B. Organizarea la nivel national

ART. 49

(1) Colegiul Medicilor din Romania este format din toti medicii inscrisi in colegiile

teritoriale.

(2) Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica, patrimoniu si buget

propriu. In bugetul propriu sunt cuprinse si contributiile colegiilor teritoriale in cota fixa

de 20% din cuantumul cotizatiilor. Patrimoniul poate fi folosit si in activitati

producatoare de venituri, in conditiile legii.

ART. 50

Organele de conducere, la nivel national, ale Colegiului Medicilor din Romania sunt:

a) adunarea generala nationala;

b) consiliul national;

c) biroul executiv;

d) presedintele.

ART. 51

(1) Adunarea generala nationala este alcatuita din membrii Consiliului national al

Colegiului Medicilor din Romania si reprezentanti ai fiecarui colegiu teritorial, alesi

potrivit art. 46 alin. (1).

(2) Norma de reprezentare in adunarea generala nationala este de 1/200 de membri.

(3) Reprezentantii in adunarea generala nationala sunt alesi pe o durata de 4 ani.

(4) Proportional cu numarul de medici inscrisi in evidenta colegiului teritorial se va

alege un numar de 3-11 membri supleanti.

ART. 52

Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii:

a) adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum si Codul de deontologie

medicala;

b) aproba modificarea acestora;

c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul expirat;

d) alege, dintre membrii sai, comisia de cenzori;

e) adopta puncte de vedere care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor din Romania

cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de medic ori statutul

medicului in societate.

17

ART. 53

(1) Adunarea generala nationala adopta hotarari in prezenta a cel putin 2/3 din numarul

membrilor sai, cu majoritate simpla de voturi.

(2) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum, dupa doua saptamani

se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari

indiferent de numarul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 lit. a)

si b), pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta la alin. (1).

(3) Adunarea generala nationala se intruneste in sedinta ordinara in trimestrul I al

anului in curs.

ART. 54

Adunarea generala nationala este condusa de catre presedintele Colegiului Medicilor

din Romania.

ART. 55

Adunarea generala nationala poate fi convocata de catre:

a) presedintele Colegiului Medicilor din Romania;

b) 3 dintre membrii Biroului executiv;

c) 1/3 dintre membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 56

(1) Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cate un

reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din cate un

reprezentant al medicilor din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara

proprie. In afara de acestia, Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania poate

fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale,

Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si

Ministerului Justitiei.

(2) Reprezentantii in Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania sunt alesi

pe o perioada de 4 ani de catre membrii consiliilor colegiilor teritoriale si reprezentantii

acestora in Adunarea generala nationala, intruniti intr-o sedinta comuna.

(3) Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul national al

Colegiului Medicilor din Romania vor fi suportate de catre colegiile ai caror reprezentanti

sunt.

(4) Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania se intruneste legal in

prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (1) si ia decizii cu

majoritate simpla de voturi.

ART. 57

Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania sunt obligatorii

pentru colegiile locale si pentru toti medicii care practica medicina in Romania.

ART. 58

Atributiile Consiliului national sunt:

a) elaboreaza Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum si proiectele de

modificare a acestuia;

b) elaboreaza Codul de deontologie medicala, precum si proiectele de modificare a

acestuia;

18

c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea

profesiei de medic pe teritoriul Romaniei;

d) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati

medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;

e) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor

concursurilor si examenelor pentru medici;

f) stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se

evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor;

g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor medicale de selectie a

pacientilor in cazul unor tipuri de tratamente disponibile in numar limitat;

h) aproba ghidurile si protocoalele de practica medicala;

i) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic colegiului

teritorial;

j) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania si poate sa initieze si sa

subventioneze actiuni interesand profesia medicala, actiuni de intrajutorare sau de

sponsorizare;

k) solutioneaza, prin comisiile de specialitate, in termen de 30 de zile de la inregistrare,

contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv de

Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii;

l) alege dintre membrii sai Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania;

m) propune adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de venituri si

cheltuieli al Colegiului Medicilor din Romania;

n) alege dintre membrii sai pe cei care vor forma comisiile de lucru;

o) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv si indemnizatia de sedinta a

membrilor Comisiei superioare de disciplina;

p) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medicale a

publicitatii, iar prin comisia de specialitate, aproba continutul materialului publicitar;

r) la negocierea anuala a contractului-cadru, Consiliul national al Colegiului Medicilor

din Romania reprezinta medicii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale

de sanatate.

ART. 59

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania aproba exercitarea ocazionala,

cu caracter didactic, de instruire, informare si schimb de experienta, a profesiei de medic,

de catre medicii care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 60

Consiliul national stabileste strategia si planul anual de control si supraveghere a

modului de exercitare a profesiei de medic.

ART. 61

Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr-un presedinte, 3

vicepresedinti si un secretar general, alesi in mod individual de catre Consiliul national,

dintre membrii sai, pe o durata de 4 ani.

ART. 62

(1) Biroul executiv lucreaza legal in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai si aproba

deciziile cu votul a cel putin 3 membri.

19

(2) Biroul executiv se intruneste o data pe saptamana sau ori de cate ori este cazul, la

cererea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai. In conditiile stabilite de Statutul

Colegiului Medicilor din Romania, votul poate fi exprimat si prin corespondenta sau in

format electronic.

ART. 63

Atributiile Biroului executiv sunt urmatoarele:

a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania intre sedintele

Consiliului national;

b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului Medicilor din

Romania;

c) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune aprobarii

Consiliului national;

d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului Medicilor din

Romania;

e) executa hotararile adunarii generale nationale si ale Consiliului national;

f) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului national proiectul bugetului de venituri

si cheltuieli, pe baza bugetelor locale;

g) informeaza Consiliul national cu privire la deciziile emise intre sedintele

Consiliului;

h) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul national.

ART. 64

Biroul executiv coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului national al

Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 65

In exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv, precum si membrii birourilor

consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara, al carei cuantum va fi

aprobat, dupa caz, de Consiliul national, respectiv de consiliile colegiilor teritoriale.

ART. 66

Presedintele Biroului executiv al Consiliului national este presedintele Colegiului

Medicilor din Romania.

ART. 67

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania indeplineste urmatoarele atributii:

a) reprezinta Colegiul Medicilor din Romania in relatiile cu persoanele fizice si juridice

din tara si strainatate;

b) incheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor din Romania, cu

aprobarea Biroului executiv;

c) convoaca si conduce sedintele adunarii generale si ale Consiliului national;

d) aduce la indeplinire deciziile Biroului executiv, hotararile Consiliului national date

in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;

e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ;

f) indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul national ori de Biroul executiv,

potrivit legii.

ART. 68

20

(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale

Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national, cat si teritorial, medicii care

detin functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii, respectiv al ministerelor si

institutiilor cu retea sanitara proprie, al structurilor descentralizate ale acestuia ori in

cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si al caselor de asigurari de

sanatate.

(2) Medicii pentru care, in timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a

survenit situatia de incompatibilitate sunt suspendati din functie. Suspendarea dureaza

pana la incetarea situatiei de incompatibilitate sau pana la expirarea mandatului.

(3) Numarul de mandate in organele de conducere de la nivel teritorial si national nu

este limitat.

SECTIUNEA a 6-a

Raspunderea disciplinara

ART. 69

(1) Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor

profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a regulilor de buna practica

profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din Romania, pentru nerespectarea

deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din

Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de

natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din

Romania.

(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania, potrivit

prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala,

conform prevederilor legale.

ART. 70

(1) Plangerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui membru este

medicul. In cazul medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat

apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, plangerea se

depune la colegiul in raza caruia medicul isi desfasoara activitatea.

(2) Biroul Consiliului dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplina.

(3) Impotriva deciziei de respingere a plangerii, persoana care a facut plangerea poate

depune contestatie la colegiul a carui decizie se contesta. Aceasta se solutioneaza de catre

Biroul executiv al Consiliului national.

(4) Plangerile impotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel teritorial

sau national se inainteaza Comisiei superioare de disciplina.

ART. 71

(1) In cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza si functioneaza comisia de

disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca in complete de 3 membri

abaterile disciplinare savarsite de medicii inscrisi in acel colegiu.

(2) La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza

Comisia superioara de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca in

21

complete de 5 membri contestatiile formulate impotriva deciziilor comisiilor de disciplina

teritoriale.

(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplina este desemnat de directiile de sanatate

publica, la nivel teritorial, si de catre Ministerul Sanatatii, la nivelul Comisiei superioare

de disciplina.

(4) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in Statutul Colegiului Medicilor din

Romania.

ART. 72

(1) Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiului teritorial sunt alesi de

catre adunarea generala a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplina vor fi

alesi de catre adunarea generala nationala.

(2) Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul medicilor primari cu o

vechime in profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri disciplinare in ultimii 5 ani.

(3) Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu orice alta functie

in cadrul Colegiului Medicilor din Romania.

(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplina este de 6 ani.