HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013

HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013

hotarare_nr._117_per_2013_400

pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 -2014

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 28 martie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.

ART. 2

(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu

consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a

Colegiului Farmaciştilor din România şi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi

Asistenţilor Medicali din România, a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în

Sistemul Sanitar din România, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din

domeniul medical, norme care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a

contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate în termen de

30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se

aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu

reţele sanitare proprii.

ART. 3

(1) Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale

sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe

organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi

casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor

de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi

între furnizori şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Furnizorii negociază contractele cu

casele de asigurări de sănătate în conformitate şi în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, cu

respectarea modelelor de contracte prevăzute în norme.

(2) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor

medicale pe casele de asigurări de sănătate se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate, după reţinerea la dispoziţia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3%

din fondurile prevăzute cu această destinaţie. Această sumă se utilizează în situaţii justificate, în

condiţiile legii, şi se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

ART. 4

2

Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate de Ministerul

Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi aprobate, în condiţiile legii, au caracter

obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.

ART. 5

Condiţiile acordării asistenţei medicale şi criteriile privind calitatea acestora se aplică în mod

unitar atât furnizorilor publici, cât şi celor privaţi.

ART. 6

(1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi

casele de asigurări de sănătate prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care

vizează acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract. În situaţia în care

este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte

adiţionale. Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele de angajament

şi creditele bugetare aprobate.

(2) Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a

cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul exerciţiului bugetar. Plăţile

respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în

exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare.

(3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie

personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate

recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie

a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala

anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât la  plăţi, cât şi la cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate.

(4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, medicamentelor cu şi fără

contribuţie personală şi unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivelor

medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, efectuate

în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu poate depăşi

media lunară a primelor 11 luni ale aceluiaşi an decât cu maximum 5%.

ART. 7

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.

(2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru

aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

3

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 117.

ANEXA 1

CONTRACT-CADRU

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de

sănătate pentru anii 2013 - 2014

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

În înţelesul prezentului contract-cadru, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) case de asigurări de sănătate - casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;

b) norme - normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

c) Fond - Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

d) serviciu medical - caz - totalitatea serviciilor acordate unui asigurat pentru o cură de servicii

de recuperare-reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu, respectiv totalitatea serviciilor pentru o cură

de servicii de acupunctură;

e) dispozitive medicale - dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice

sau funcţionale în ambulatoriu.

ART. 2

(1) Furnizorii şi casele de asigurări de sănătate aflaţi în relaţie contractuală au obligaţia să

respecte prevederile prezentului contract-cadru şi ale normelor.

(2) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către părţi conduce la aplicarea măsurilor

prevăzute în contractele încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.

ART. 3

(1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi unele

materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu sunt

prevăzute în norme.

(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi

prevăzute clauze suplimentare negociate între părţile contractante, potrivit prevederilor art. 247

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările

ulterioare.

ART. 4

(1) Casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică

termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în

vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de

medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în

ambulatoriu, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afişare la sediile instituţiilor,

publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare

înainte de expirarea termenelor stabilite pentru fiecare dintre situaţiile de mai sus.

4

(2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele

materiale sanitare şi de dispozitive medicale depun cererile însoţite de documentele prevăzute de

actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât

cele stabilite şi comunicate de către casele de asigurări de sănătate, respectiv de către Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în

termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitatea

respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu

excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică

competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(3) Casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pot stabili

şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi

unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu,

în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă.

ART. 5

(1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, a

medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a

dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în

ambulatoriu, conform contractelor încheiate cu furnizorii.

(2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte cu furnizorii, denunţarea

unilaterală a contractului, precum şi răspunsurile la cererile şi la sesizările furnizorilor se vor face

în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile.

(3) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea contractelor dintre furnizori şi casele de

asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se soluţionează de către Comisia de

arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform

reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.

ART. 6

(1) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin

reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul

încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii

respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării

contractului.

(2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin

excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul

încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la

furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea

obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta

înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen

de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului.

(3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în

condiţiile alin. (1) şi (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii

respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în

contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin

activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.

(4) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de

sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile

alin. (1), (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele

de lucru.

ART. 7

5

(1) Organizarea şi efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi a

unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale acordate

asiguraţilor în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează de

către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate. La efectuarea

controlului pot participa şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului

Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) La efectuarea controlului de către reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

respectiv ai caselor de asigurări de sănătate, aceştia solicită participarea reprezentanţilor

Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului

Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi

Asistenţilor Medicali din România, după caz, situaţie în care aceştia participă la efectuarea

controlului.

(3) Controlul calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor de către furnizori se organizează

de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate pe baza

criteriilor de calitate elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,

în condiţiile legii.

(4) Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale ale furnizorilor se organizează şi se

efectuează de către casele de asigurări de sănătate cu care aceştia se află în relaţii contractuale şi,

după caz, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

(5) În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau

cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către

casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii

raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de

sănătate.

ART. 8

(1) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări

de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor efectuate şi raportate

în relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative

privind sumele decontate din Fond.

(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele

justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în relaţia contractuală cu casele de asigurări

de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond,

conform solicitării scrise a organelor de control, se sancţionează conform legii şi poate conduce

la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.

ART. 9

(1) Furnizorii de servicii medicale, cu excepţia unităţilor sanitare de medicina muncii - boli

profesionale, cu personalitate juridică, şi a secţiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor

de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia să întocmească evidenţe distincte

pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale şi să le comunice lunar

caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală. Până la stabilirea caracterului

"de muncă" al accidentului sau a caracterului "profesional" al bolii, conform prevederilor legale

în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum şi a medicamentelor şi unor materiale

sanitare acordate persoanelor în cauză se suportă din bugetul Fondului, urmând ca, ulterior,

sumele decontate să se recupereze de casele de asigurări de sănătate din contribuţiile de asigurări

pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz. Sumele încasate de la casele de pensii

pentru anul curent reconstituie plăţile. Sumele încasate de la casele de pensii pentru perioadele

anterioare anului curent se raportează în conturile de execuţie bugetară, partea de cheltuieli, cu

semnul minus, şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi.

6

(2) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor

prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către

alte persoane şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în

relaţie contractuală aceste evidenţe, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care

furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, în vederea restituirii sumelor

decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective. Sumele restituite către

casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale pentru anul curent

reconstituie plăţile. Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de

servicii medicale pentru perioadele anterioare anului curent se raportează în conturile de

execuţie bugetară, partea de cheltuieli, cu semnul minus, şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea

de plăţi.

ART. 10

(1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul

ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau

funcţionale în ambulatoriu au obligaţia:

a) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul

Fondului, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii

sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de

servicii medicale acordate pe teritoriul României;

b) să raporteze lunar/trimestrial, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate/Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţie contractuală facturile pentru serviciile

prevăzute la lit. a), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale,

medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele

însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi.

(2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul

ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia:

a) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul

Fondului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic

European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv

beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.

883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea

sistemelor de securitate socială;

b) să raporteze lunar/trimestrial, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate/Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţii contractuale facturile pentru serviciile

prevăzute la lit. a), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale,

medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele

însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi.

(3) Pentru cazurile la care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, unităţile sanitare de

medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridică, secţiile de boli profesionale, aflate

în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, întocmesc distinct, în vederea

validării şi decontării ulterioare de către casele de asigurări de sănătate, documentele justificative

pentru serviciile acordate pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri,

convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, respectiv pacienţilor

beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.

883/2004.

ART. 11

Atribuţiile ce revin, potrivit prezentului contract-cadru, direcţiilor de sănătate publică judeţene

şi a municipiului Bucureşti sunt exercitate şi de către direcţiile medicale sau de structurile

similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi de către

7

autorităţile publice locale care au preluat managementul asistenţei medicale spitaliceşti conform

legii.

ART. 12

(1) Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt certificate pentru

conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi semnătura reprezentantului legal al

furnizorului, pe fiecare pagină.

(2) Toate documentele necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor

materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale în ambulatoriu

se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali

ai furnizorilor.

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale şi condiţii specifice pentru furnizorii de servicii medicale

SECŢIUNEA 1

Condiţii de eligibilitate

ART. 13

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii

medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;

b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

c) să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare în termenele

stabilite pentru contractare.

SECŢIUNEA a 2-a

Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale

ART. 14

(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale şi casa de

asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal, pe baza următoarelor documente:

a) dovada de evaluare a furnizorului, valabilă la data încheierii contractului;

b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii;

c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal - copia

buletinului/cărţii de identitate, după caz;

d) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data

încheierii contractului;

e) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi

desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat

în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului;

f) dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurări sociale de sănătate, precum şi a

contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru cei care au această obligaţie legală, efectuată

conform prevederilor legale în vigoare;

g) cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(2) În vederea încheierii contractelor de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate

solicită documentele prevăzute în prezentul contract-cadru, precum şi în norme.

SECŢIUNEA a 3-a

8

Obligaţiile şi drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum şi obligaţiile

generale ale caselor de asigurări de sănătate

ART. 15

În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au

următoarele obligaţii:

a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;

b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale

asiguratului referitoare la actul medical;

c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi

intimitatea şi demnitatea acestora;

d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea

realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de

documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor

prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât şi în

format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru

furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format

electronic;

e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării

activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform

reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă

raportarea se poate face numai în format electronic;

f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte

specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la

sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical

propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de

sănătate;

g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate,

respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate;

h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului;

i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, cu avizul

direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, pentru repartizarea acestuia

pe zile şi ore, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin

contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; avizul direcţiei de sănătate publică se depune

la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului;

în situaţia în care programul avizat de direcţia de sănătate publică este diferit faţă de cel prevăzut

în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, programul de lucru prevăzut în contract se

modifică în consecinţă;

j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au

stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile

lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe

durata derulării contractelor;

k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor

sociale de sănătate;

l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu

şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o

consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul

contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie

9

medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi

preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul adecvat, cu respectarea

prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de

care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin

hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale

medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care

este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în

concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile

medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;

n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte

ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente;

o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind

formele cele mai eficiente de tratament;

p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor;

q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu

care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-

mail, pagină web;

r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în norme;

s) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, documente stabilite în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în prezentul contract-cadru

şi în norme;

ş) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea

tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,

conform dispoziţiilor legale;

t) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în

funcţiune;

ţ) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări

sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic

European/Elveţia, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor

formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în

aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat

acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în

condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;

u) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează

un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma

informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure

confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;

v) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;

w) să încaseze sumele reprezentând contribuţia personală pentru unele servicii medicale de

care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

x) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de

sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru

investigaţiile paraclinice - şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără

contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le

cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de

asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale

recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost

10

efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări

de sănătate din Fond;

y) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat, cu respectarea condiţiilor privind

modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;

z) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a

furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada

asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară

activitatea la furnizor.

ART. 16

În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au

următoarele drepturi:

a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente

justificative, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea

serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, în limita valorii

de contract;

b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare

a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum

şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative,

prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;

c) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări

de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauzele suplimentare la contractele

încheiate cu casele de asigurări de sănătate, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare;

e) să încaseze sumele reprezentând contribuţia personală pentru unele servicii medicale de

care au beneficiat asiguraţii, conform prevederilor legale în vigoare;

f) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere;

g) să primească din partea caselor de asigurări de sănătate motivarea scrisă, atât pe suport

hârtie, cât şi în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor

servicii.

ART. 17

În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au

următoarele obligaţii:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă

publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare

pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând

denumirea şi valoarea de contract ale fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca

valoare de contract, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit

valoarea de contract, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute,

în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza

facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format

electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea

serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, în limita valorii

de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea

decontării se poate face numai în format electronic;

c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a

serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi

la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative,

prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;

11

d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) furnizorii de servicii

medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie

de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări

de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia

situaţiilor impuse de actele normative;

e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de

desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite

drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor

de servicii medicale sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în

termen de maximum o zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului;

g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând

contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu

şi fără contribuţie personală, materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori

aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere

eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să

beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în

vigoare;

h) să solicite organelor abilitate soluţionarea situaţiilor în care se constată neconformitatea

documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii

pe propria răspundere;

i) să comunice furnizorilor motivarea scrisă, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, cu

privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii.

ART. 18

(1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportată de

asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt

următoarele:

a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive,

asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor;

b) unele servicii medicale de înaltă performanţă, altele decât cele prevăzute în norme;

c) unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme;

d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în

norme;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să

cunoască starea de sănătate a asiguraţilor şi eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor,

cu excepţia celor prevăzute în norme;

h) fertilizarea in vitro;

i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia grefelor de piele prevăzute în norme, a

serviciilor medicale aferente stării posttransplant;

j) asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei

capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap;

k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele

auditive, ochelari de vedere;

l) contribuţia personală din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor

medicale;

m) serviciile medicale solicitate de asigurat;

n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie, altele decât cele prevăzute în norme;

12

o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu

medicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale;

p) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de

medicină a muncii;

q) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;

r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada

rezidenţiatului;

s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning

familial din structura spitalului;

ş) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital

cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru

copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;

t) activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică:

dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar

de zi psihiatrie;

ţ) cheltuielile prevăzute la art. 93 alin. (5) şi, după caz, alin. (5^1) din Legea nr. 95/2006, cu

modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de primire a urgenţelor şi compartimentele

de primire a urgenţelor cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, aprobate în

condiţiile legii.

(2) Contribuţia personală prevăzută la alin. (1) lit. l) se stabileşte prin norme.

SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale

ART. 19

Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a

casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării

acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor

situaţii:

a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile

calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai

mare de 30 de zile calendaristice;

c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a

autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar,

respectiv de la încetarea valabilităţii acestora;

d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a

dovezii de evaluare a furnizorului;

e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative

<