LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 pentru exercitarea profesiei de medic dentist

LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 pentru exercitarea profesiei de medic dentist

legea_308_pentru_medicii_dentisti
privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. I
Exercitarea profesiei de medic dentist
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
ART. 1
Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic dentist exercitate in Romania
in regim salarial si/sau independent.
ART. 2
Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei
legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina
dentara, dupa cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre
statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe
teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii
Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).
ART. 3
(1) In sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele
prevazute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati in situatiile prevazute la
art. 2 lit. c) si d);
b) stat membru de origine sau de provenienta - un stat membru al Uniunii Europene, un
stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
c) stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand
Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene.
(2) Prin titlu oficial de calificare in medicina dentara se intelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de catre o
institutie de invatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din Romania;
1
b) certificatul de specialist in una din specialitatile medico-dentare prevazute de
Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de
asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
c) certificatul de medic specialist stomatologie generala, eliberat de Ministerul
Sanatatii;
d) certificatul de medic primar in una din specialitatile medico-dentare prevazute de
Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de
asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
e) certificatul de medic primar stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
f) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara, eliberate conform normelor
Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand
Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;
g) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara dobandite intr-un stat tert si
recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de Romania.
ART. 4
(1) Titlurile oficiale de calificare in medicina dentara obtinute in afara Romaniei, a
statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic
European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare in medicina
dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state.
ART. 5
(1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului
prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-
dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor
Codului deontologic al medicului dentist din Romania.
(2) Natura acestor activitati incadreaza profesia de medic dentist in randul profesiilor
din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile
acordate de legislatia in vigoare.
ART. 6
(1) In exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate,
corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala
confera medicului dentist dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului medico-
dentar si deplina raspundere a acestuia.
(2) Medicul dentist nu este functionar public in timpul exercitarii profesiei, prin natura
umanitara si liberala a acesteia.
ART. 7
(1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau
independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania.
(2) In vederea accesului la una din activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia,
medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste
state, sunt exceptati, in caz de prestare temporara de servicii, de la obligativitatea
inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
2
ART. 8
(1) La primirea ca membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, medicul
dentist va depune urmatorul juramant:
"O data admis printre membrii profesiei de medic dentist:
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii;
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate;
Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate;
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra;
Voi pastra secretele incredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora;
Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic
dentist. Colegii mei vor fi fratii mei;
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate,
rasa, religie, partid sau stare sociala;
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub
amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti in strainatate;
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in
Romania si care doresc sa profeseze;
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul
din aceste state si care solicita intrarea in profesie in Romania.
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in limba
romana sau in una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana.
ART. 9
(1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute
la art. 2 care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara;
b) nu se gasesc in vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute
de prezenta lege;
c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau sunt inregistrati la
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania;
d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist.
(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe
teritoriul Romaniei, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca
si medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
ART. 10
(1) Profesia de medic dentist se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator
calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza:
a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani
experienta profesionala, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii
3
certificatului de medic specialist stomatologie generala si, respectiv, ai certificatului de
medic primar stomatologie generala;
b) medic dentist specialist in una din specialitatile medico-dentare prevazute de
Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de
asistenta medicala;
c) medic dentist primar in una din specialitatile medico-dentare prevazute de
Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de
asistenta medicala.
(2) Pana la insusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de
medic stomatolog care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se afla in pregatire de
rezidentiat, exercita activitatile profesionale in calitate de medici stomatologi.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene,
ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care
detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara si care exercita profesia in
Romania.
(4) Medicii dentisti care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania pot desfasura activitati de medicina dentara conform pregatirii
profesionale in sistemul national de asigurari sociale de sanatate sau/si in sectorul privat,
fie ca angajati, fie ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica medico-dentara
independenta sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare.
ART. 11
Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist se realizeaza de catre
Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite in continuare
autoritati competente romane.
ART. 12
(1) In cazul in care un medic dentist isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla
intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor
Dentisti din Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii
activitatii medico-dentare.
(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului
profesional se stabileste de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din
Romania.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei.
ART. 13
(1) Practicarea profesiei de medic dentist de catre o persoana care nu are aceasta
calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin presedintele colegiului teritorial sau
al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, este in drept sa
exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare si autoritatile
competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau
care intrebuinteaza fara drept titlul sau calitatea de medic dentist sau care practica in mod
ilegal medicina dentara.
4
(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din
Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic dentist se
pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului teritorial al carui membru este
medicul dentist respectiv.
SECTIUNEA a 2-a
Nedemnitati si incompatibilitati
ART. 14
Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei
infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de
medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe
durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.
ART. 15
(1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:
a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori distributie de
produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
b) calitatea de comerciant;
c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist
sau bunelor moravuri;
d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei
profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala
si recuperare a capacitatii de munca;
e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare in defavoarea sanatatii
pacientului sau in scop criminal.
(2) La solicitarea medicului dentist in cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau
autoritati/institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist
respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz in parte si alcatuita
din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate
prevazuta la alin. (1) lit. a), b) sau e). In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) acesta poate
solicita organelor in drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.
(3) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si dreptul de exercitare a profesiei.
(4) In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este
obligat sa anunte colegiul al carui membru este.
SECTIUNEA a 3-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist
ART. 16
(1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, dupa obtinerea calitatii de membru al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica
5
acordate de Ministerul Sanatatii, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dupa
care aceasta competenta trece in responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentisti din
Romania.
(2) Autorizatia de libera practica are valabilitate pe toata durata de exercitare a
profesiei in cazul in care nu intervin situatiile prevazute la art. 12 si 13 sau nu se produc
abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se obtine pe
baza urmatoarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare in medicina dentara prevazute de lege;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sanatate;
d) declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14
si 15.
(4) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va comunica, din oficiu, in termen de 5
zile, Ministerului Sanatatii o copie a certificatului eliberat.
(5) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in
Romania exercita profesia pe baza documentelor emise de autoritatile competente romane
conform art. 20 si in conditiile prevazute la art. 34.
(6) In caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti
cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt
exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei de medic
dentist si a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
Accesul la activitatile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform
prevederilor art. 23.
ART. 17
(1) Medicii dentisti au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de varsta la
implinirea varstei de 60 de ani femeile si 65 de ani barbatii, cu exceptia doctorilor in
medicina, care pot ramane in activitate pana la varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani
barbatii. Mentinerea in activitate peste aceste varste in unitatile sanitare publice se face cu
avizul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii.
(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetatorii stiintifici gradul
I si II, cu pregatire de baza de medic dentist, pot continua, la cerere, activitatea pana la
varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii. Mentinerea in activitate in unitatile
sanitare publice dupa implinirea acestor varste se face cu avizul Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza, la cerere, de pensie anticipata si,
respectiv, de pensie anticipata partiala, in conditiile prevazute de legislatia asigurarilor
sociale de stat.
(4) Exercitarea profesiei de medic dentist in unitatile sanitare din sectorul privat peste
limitele de varsta prevazute la alin. (1) si (2) se face cu reinnoirea anuala a avizului
Colegiului Medicilor Dentisti si a certificatului de sanatate.
6
(5) Medicii dentisti din reteaua sanitara publica care au implinit varsta de pensionare -
60 de ani femeile si 65 de ani barbatii - nu pot detine functia de director general, director
general adjunct si director in cadrul Ministerului Sanatatii si al ministerelor si institutiilor
centrale cu retea sanitara proprie, al directiilor de sanatate publica teritoriale, in cadrul
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate si nici
functia de director general si director general adjunct de spital, cu exceptia celor de la
spitalele clinice si institutele de cercetare.
(6) Medicii dentisti detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile
prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de
la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in
activitatea profesionala, pana la implinirea varstei de 65 de ani femeile si 70 de ani
barbatii. Aceste prevederi se aplica si medicilor dentisti care, din motive politice, au fost
obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori
celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala. Mentinerea in activitate
pana la aceste varste, precum si exercitarea ulterioara a profesiei se fac cu respectarea
conditiilor prevazute la alin. (1) si, respectiv, alin. (4).
CAP. II
Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic dentist in Romania de catre medicii
dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene
SECTIUNEA 1
Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire
ART. 18
In vederea primului acces la una din activitatile profesionale, medicii dentisti cetateni
ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic
European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor competente romane
certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta sau, in
lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat.
ART. 19
(1) Pentru accesul la una din activitatile medico-dentare sau pentru exercitiul acesteia,
medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor
competente romane certificatul de sanatate fizica si psihica, eliberat de statul membru de
origine sau de provenienta.
(2) In situatia in care pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin. (1) statul
membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu
emite cetatenilor sai un astfel de document, autoritatile competente romane accepta din
partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.
ART. 20
7
(1) Solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai
unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu
privire la accesul in Romania la una din activitatile prevazute la art. 5 se solutioneaza de
catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, in
termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat.
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) cuprinde urmatoarele documente:
a) documentul de identitate;
b) diploma de medic stomatolog obtinuta in Romania, diploma de medic dentist
obtinuta sau, dupa caz, recunoscuta intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat
apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, respectiv
atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cazul diplomelor
obtinute intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul din statele membre
enumerate;
c) in cazul medicilor dentisti specialisti, si diploma, certificatul sau titlul care atesta
specializarea in una din specialitatile de medicina dentara prevazute de Nomenclatorul
specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta
medicala sau de normele Uniunii Europene, dupa caz;
d) certificatul de sanatate sau atestatul echivalent al acestuia emis de statul membru de
origine sau de provenienta;
e) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta
sau, in lipsa acestuia, un act echivalent emis de acel stat, in cazul in care intrarea in
profesie se face in Romania.
(3) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta
de contencios administrativ.
(4) In situatiile prevazute la art. 21, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de
solutionare. Autoritatile competente romane vor continua procedura prevazuta la alin. (1)
dupa primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau dupa expirarea
termenului de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea
raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii.
ART. 21
(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise
care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii
profesiei de medic dentist in Romania, comise de medicii dentisti cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acestea
informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.
(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile
solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa,
precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic dentist,
aplicate medicilor dentisti pe durata exercitarii profesiei in Romania.
(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru
gazda, cu privire la faptele grave si precise comise de medicii dentisti cetateni romani sau
care provin din Romania, anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului
sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra
8
exercitarii profesiei de medic dentist in acel stat. Autoritatile competente romane decid
asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au
fost sesizate si comunica statului membru gazda, in termen de 3 luni de la primirea
solicitarii acestuia, consecintele care rezulta cu privire la atestatele si documentele pe care
le-au emis in cazurile respective.
(4) Autoritatile competente romane asigura confidentialitatea informatiilor transmise.
ART. 22
Documentele prevazute la art. 18, 19 si 21 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare
ART. 23
(1) Medicii dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul
din aceste state, sunt exceptati de la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din
Romania, precum si de la plata cotizatiei de membru, atunci cand solicita accesul la una
din activitatile de medic dentist in vederea prestarii temporare de servicii medico-dentare
in Romania.
(2) Acestia sunt inregistrati automat la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania pe
durata prestarii serviciilor respective, in vederea aplicarii prevederilor art. 27.
(3) Exercitiul activitatilor de medic dentist, in aceste situatii, se face in concordanta cu
celelalte drepturi si obligatii prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani.
(4) Atunci cand pe durata prestarii temporare de servicii medico-dentare in Romania
persoanele prevazute la alin. (1) incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar
sau administrativ prevazute de lege, autoritatile competente romane informeaza statul
membru in care cei in cauza sunt stabiliti.
ART. 24
(1) Prestarea temporara de servicii medico-dentare in Romania de catre medicii dentisti
cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state se face
pe baza urmatoarelor documente:
a) declaratia prealabila adresata autoritatilor competente romane de catre solicitant, in
care se precizeaza durata de prestare, natura si locul de desfasurare a acestor activitati. In
cazurile de urgenta, declaratia poate fi facuta in termen de maximum 7 zile de la incetarea
prestarii acestor activitati;
b) dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau
provenienta atesta ca solicitantul exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui
stat;
c) dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau
provenienta atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor sau altor titluri
de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in
cauza.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt valabile 12 luni de la data emiterii.
9
ART. 25
(1) In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in
Romania, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul
din aceste state sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia
asigurarilor sociale de sanatate.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in prealabil Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe
teritoriul Romaniei, iar in caz de urgenta, in termen de maximum 7 zile de la prestarea
acestora.
ART. 26
Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor
retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, documentele prevazute la art. 24 alin. (1) lit. b)
eliberate medicilor dentisti cetateni romani, precum si medicilor dentisti care intrunesc
conditiile prevazute la art. 2 lit. b)-d), stabiliti in Romania, in cazul in care acestora li se
aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege care atrag retragerea dreptului de libera
practica a profesiei.
SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii medico-
dentare
ART. 27
Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, in timpul
exercitarii profesiei in Romania incalca dispozitiile, legile si regulamentele profesiei,
raspund potrivit legii.
ART. 28
(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita
profesia de medic dentist in Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la
art. 10 titlul legal de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta, in
limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu in masura in care nu este
identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele si locul
institutiei sau al organismului emitent.
(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara
neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a
titlului indicata de autoritatile competente romane.
ART. 29
(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt
stabiliti si care exercita profesia in Romania, au obligatia de a se informa la autoritatile
competente cu privire la legislatia din domeniul sanatatii, domeniul securitatii sociale,
precum si cu privire la Codul deontologic al medicului dentist.
10
(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile romane
competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare
legislativa.
CAP. III
Infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
SECTIUNEA 1
Caracteristici generale
ART. 30
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se infiinteaza, se organizeaza si
functioneaza ca organizatie profesionala a medicilor dentisti, de interes public, apolitica
si fara scop patrimonial, cu personalitate juridica, avand ca principal obiect de activitate
controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are autonomie institutionala si isi exercita
atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni, actionand pentru dezvoltarea profesiei si a
prestigiului ei in cadrul vietii sociale.
(3) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania cuprinde toti medicii dentisti, cetateni
romani si cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania, care
exercita profesia de medic dentist in conditiile prezentei legi.
ART. 31
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se infiinteaza, se organizeaza si
functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul
municipiului Bucuresti.
(2) Intre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si colegiile teritoriale exista
raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.
(3) Sediul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este in municipiul Bucuresti.
(4) Patrimoniul este format din bunuri mobile si imobile dobandite in conditiile legii.
SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
ART. 32
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii generale:
a) asigura aplicarea legilor si regulamentelor care privesc exercitiul profesiei de medic
dentist;
b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele
de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului dentist in
exercitarea profesiei;
c) asigura respectarea de catre medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fata de bolnav
si de sanatatea publica;
11
d) elaboreaza si adopta Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania si Codul deontologic al medicului dentist, luand masurile
necesare pentru respectarea unitara a acestora;
e) controleaza si supravegheaza modul de exercitare a profesiei de medic dentist,
indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara, precum si
aplicarea legilor si regulamentelor specifice;
f) avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica a medicinii dentare;
g) reprezinta pe membrii sai in relatiile cu asociatii stiintifice, profesionale, patronale si
cu sindicatele;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare
a cabinetelor de practica medico-dentara independenta;
i) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medico-dentare;
j) asigura cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe
promovarea competentei profesionale;
k) controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta
profesionala a medicilor dentisti si dreptul acestora de decizie in exercitarea actului
medico-dentar;
l) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor din domeniul
medico-dentar sau al asigurarilor sociale de sanatate;
m) actioneaza, alaturi de institutiile sanitare centrale si teritoriale, ca in unitatile
medico-dentare publice si particulare (cabinete, policlinici, spitale) sa fie asigurata
calitatea actului medico-dentar;
n) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala si de
deontologie medico-dentara si a cazurilor de malpraxis, in calitate de organ de jurisdictie
profesionala;
o) sprijina institutiile si actiunile de asistenta medico-sociala pentru medicii dentisti si
familiile lor;
p) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii si formatiuni similare;
q) in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza comisii care
reprezinta specialitatile medicinii dentare prevazute in Nomenclatorul specialitatilor
medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, elaborat
de Ministerul Sanatatii;
r) reprezinta medicii dentisti cu practica independenta care desfasoara activitati
medico-dentare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. In acest sens va
organiza o comisie care va negocia prevederile contractului-cadru anual cu Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii;
s) avizeaza autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private,
in functie de necesarul de medici dentisti dintr-un teritoriu, si se pronunta in legatura cu
demersurile intreprinse in vederea interzicerii instalarii si functionarii acestora, tinand
seama de exercitarea activitatii medicinii dentare in concordanta cu competenta
profesionala a medicului dentist, de dotarea tehnica, precum si de respectarea normelor de
igiena;
t) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat in
cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru membrii sai;
12
u) colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania in ceea ce priveste
activitatea profesionala a tehnicienilor dentari si asistentilor medicali care desfasoara
activitate in medicina dentara;
v) realizeaza si editeaza, pentru toti membrii sai, Ghidul de buna practica a medicinii
dentare;
w) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii
profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene.
(2) In domeniul formarii profesionale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are
urmatoarele atributii:
a) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii la stabilirea
numarului anual de locuri in facultatile de medicina dentara acreditate;
b) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii la educatia
continua, specializarea si pregatirea profesionala postuniversitara a medicilor dentisti;
c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a
gradului profesional, a tematicii de concurs si la elaborarea Nomenclatorului de
specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta
medicala;
d) organizeaza forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de
competenta profesionala a membrilor sai;
e) urmareste realizarea orelor de educatie medicala continua necesare reavizarii la 5 ani
a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Orele de educatie
medicala continua acumulate in perioada anterioara infiintarii Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania raman valabile;
f) sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizeaza manifestari
stiintifice in domeniul medicinii dentare.
ART. 33
In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Colegiul Medicilor Dentisti din
Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in
justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai.
SECTIUNEA a 3-a
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
ART. 34
(1) In vederea exercitarii profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetateni romani si
medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania au
obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiul
Medicilor Dentisti din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional.
(3) Inscrierea in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si eliberarea certificatului de
membru se fac numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin.
(1) lit. a), b) si d) si au depus juramantul prevazut la art. 8.
13
(4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania.
(5) Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si
medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste
state si care presteaza temporar servicii medico-dentare in Romania, cu respectarea
prevederilor alin. (3).
(6) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt inscrisi in Registrul unic
al medicilor dentisti care se afla la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si care se
publica periodic.
(7) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania toti medicii dentisti inscrisi pana la aceasta
data in Colegiul Medicilor din Romania.
ART. 35
(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care din motive
obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist, pot
solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege.
(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic dentist pe o durata mai mare de 5 ani
atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din
Romania.
ART. 36
Medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, care doresc sa exercite profesia se inscriu ca
membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania la colegiul teritorial in raza caruia
se afla unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial in
raza caruia isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
SECTIUNEA a 4-a
Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
ART. 37
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au urmatoarele drepturi:
a) dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor
teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din
Romania si sa primeasca informatiile solicitate;
c) dreptul sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si
sa fie informati in timp util despre aceasta;
d) dreptul sa foloseasca, impreuna cu membrii sai de familie, toate dotarile sociale,
profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si ale
colegiilor teritoriale;
14
e) dreptul sa poarte insemnele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) dreptul de a contesta sanctiunile primite;
g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite atat personal, cat si
prin membrii lor de familie;
h) medicii dentisti incadrati in unitatile sanitare publice, finantate de la bugetul de stat,
beneficiaza de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite atat personal, cat si
pentru membrii lor de familie.
ART. 38
Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
a) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care
reglementeaza organizarea si functionarea corpului profesional. Modalitatea de testare a
cunostintelor de deontologie si a legislatiei profesionale se stabileste de Consiliul
National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) sa respecte dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotararile
organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si regulamentele
profesiei;
c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau de
reprezentanti ai corpului profesional;
d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile
profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de
conducere nationale sau locale;
e) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;
f) sa execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotararile organelor de
conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
g) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in
care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
h) sa pastreze secretul profesional;
i) sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si
voturilor exprimate in organele de conducere;
j) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale;
k) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
l) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania;
m) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand, prin mediere de catre comisiile
organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
n) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau
membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in
colegiile judetene sau in Colegiul municipiului Bucuresti.
ART. 39
Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ce decurg din
calitatea lor speciala de medici dentisti, sunt:
15
a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de
medic dentist;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectand statutul de
corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) sa acorde cu promptitudine si neconditionat ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca
o indatorire fundamentala profesionala si civica;
d) sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de
pregatire profesionala;
e) sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe
toate actele medicale pe care le semneaza;
f) sa respecte drepturile pacientilor.
ART. 40
(1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat
al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati sa efectueze un numar de
cursuri de pregatire si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul
stiintelor medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. Sunt creditate programele, precum si celelalte
forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor Dentisti din
Romania.
(2) Medicilor dentisti care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite
de educatie medicala continua stabilit de Consiliul National al Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea
numarului de credite respectiv.
SECTIUNEA a 5-a
Organizare si functionare
A. Organizarea la nivel teritorial
ART. 41
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat la nivel national si judetean,
respectiv al municipiului Bucuresti.
ART. 42
Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel
judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul judetean,
respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.
ART. 43
(1) Consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Dentisti
din Romania are un numar de membri proportional cu numarul medicilor dentisti inscrisi
in evidenta. Norma de reprezentare este de un membru la 30 de medici dentisti inscrisi,
alesi de adunarea generala judeteana.
(2) Acolo unde numarul membrilor inscrisi este mai mic de 250, se pot infiinta filiale
teritoriale prin asocierea medicilor dentisti din judete limitrofe.
ART. 44
16
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai
un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier.
(2) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu:
a) functia corespunzatoare dintr-un sindicat profesional;
b) functia de director executiv si de director executiv adjunct al directiei de sanatate
publica;
c) functii de demnitate publica sau asimilate acestora, precum si functii de conducere in
cadrul Ministerului Sanatatii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara
proprie, directiilor de sanatate publica teritoriale, al Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate, precum si al caselor judetene de asigurari de sanatate.
(3) Adunarea generala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, alege o comisie
de cenzori care va functiona in mod independent de biroul executiv.
ART. 45
(1) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si
supleanti, se aleg pe perioada unui mandat hotarat de adunarea generala a medicilor
dentisti din Romania, cu posibilitatea de a fi realesi maximum 3 mandate.
(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin
participarea a minimum 2/3 din numarul total al medicilor dentisti inscrisi. In cazul in
care aceasta proportie nu poate fi intrunita, la interval de 2 saptamani se organizeaza o
noua adunare generala, in cadrul careia se procedeaza la alegerea membrilor, indiferent de
numarul de participanti.
(3) Membrii primului consiliu judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si
supleanti, se aleg pe o durata de 2 ani.
ART. 46
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se intruneste la convocarea
presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de 2 luni. In mod exceptional, la solicitarea a
2/3 din numarul membrilor sai, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti,
poate fi convocat in sedinte extraordinare. Intre sedinte, consiliul judetean, respectiv al
municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigura activitatea
permanenta a acestuia.
(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv ale municipiului Bucuresti, se adopta in
prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu
din numarul total al acestora.
ART. 47
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, exercita atributiile
prevazute de lege, date in competenta sa, la nivelul judetului sau al municipiului
Bucuresti, prin regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generala a
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) In vederea exercitarii atributiilor, consiliul judetean, respectiv consiliul
municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea in comisii, alese de adunarea generala
respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati ale medicinii dentare, in
conformitate cu regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generala a
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
17
B. Organizarea la nivel national
ART. 48
Conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel national, se exercita
de catre:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv.
ART. 49
(1) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este
alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul
Bucuresti, prin vot direct si secret.
(2) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de:
a) 2 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri inscrisi;
b) 4 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri inscrisi;
c) 6 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri inscrisi;
d) 8 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri inscrisi;
e) 10 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 300 de membri inscrisi;
f) un reprezentant la 100 de membri inscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al
municipiului Bucuresti.
(3) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se
intruneste anual.
ART. 50
(1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al medicului dentist si
Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi.
(2) Deciziile Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
se adopta cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor
alesi.
ART. 51
Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania are
urmatoarele atributii:
a) adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si
functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cat si modificarile lor
ulterioare;
b) alege membrii Biroului executiv pentru mandatul respectiv;
c) dezbate si voteaza Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv si de
comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind activitatea
desfasurata intre sesiunile adunarii generale;
d) revoca din functie membrii alesi in cazul in care, in urma prezentarii rapoartelor, nu
se obtine, prin votul delegatilor prezenti, majoritatea simpla pozitiva;
e) alege comisia de cenzori;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual al Colegiului Medicilor Dentisti din
Romania;
g) dezbate si voteaza raportul Comisiei de cenzori;
18
h) stabileste valoarea cotizatiei anuale si raportul dintre cotizatia cuvenita Consiliului
national si colegiilor teritoriale;
i) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe
termen scurt, mediu si lung;
j) atributiile adunarilor generale judetene si a municipiului Bucuresti sunt identice cu
cele ale adunarii generale pe tara.
ART. 52
(1) Intre sesiunile Adunarii generale nationale, Colegiul Medicilor Dentisti din
Romania este condus de Consiliul national.
(2) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuit din:
un reprezentant al fiecarui judet, 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si cate un
reprezentant al medicilor dentisti din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara
proprie.
(3) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste legal
in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (2).
ART. 53
Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se adopta
in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus
unu din numarul total al membrilor.
ART. 54
Atributiile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt
urmatoarele:
a) elaboreaza Codul deontologic al medicului dentist, precum si Regulamentul de
organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 6
luni de la constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic dentist
consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie
care trebuie virata catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si poate sa initieze
si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea de medic dentist, actiuni de
intrajutorare;
d) controleaza si coordoneaza activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, si controleaza gestiunea acestora;
e) solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate
impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in
conformitate cu regulamentele proprii;
f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati
medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea
profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor
concursurilor si examenelor pentru medicii dentisti;
i) stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se
evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor dentisti;
19
j) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea
profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;
k) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medico-
dentare a publicitatii si aproba continutul materialului publicitar.
ART. 55
In cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
functioneaza mai multe comisii al caror numar, competente, precum si regulament de
functionare sunt stabilite de catre acesta.
ART. 56
(1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania asigura activitatea
permanenta a acestuia, in conformitate cu legea si regulamentele proprii.
(2) Biroul executiv este alcatuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar
general si un contabil.
ART. 57
(1) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania participa, in
colaborare cu Ministerul Sanatatii, la elaborarea tuturor programelor de sanatate si a
actelor normative cu efect asupra medicinii dentare.
(2) La negocierea anuala a contractului-cadru pentru specialitatea medicina dentara,
Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania reprezinta medicii
dentisti aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.
ART. 58
(1) Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere in biroul
executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si al Consiliului
national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda, la cererea persoanei
in cauza, pe perioada cat indeplineste functia respectiva, cu mentinerea locului de munca.
(2) Persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime in munca pe
perioada exercitarii functiei respective.
(3) Remunerarea persoanelor care exercita functii de conducere in biroul executiv
central sau local este stabilita prin vot, cu majoritate simpla, de catre Consiliul national al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
SECTIUNEA a 6-a
Raspunderea disciplinara
ART. 59
(1) Medicul dentist raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor
profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, regulilor de buna
practica profesionala, a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de
organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si pentru
orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa
prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania.
20
(2) Prin comisia de deontologie si disciplina si, dupa caz, prin comisiile de specialitate,
care functioneaza in cadrul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si ale
Consiliului national, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania judeca litigiile si abaterile
deontologice si disciplinare ale medicilor dentisti. Comisiile de deontologie si disciplina
se constituie si functioneaza pe baza regulamentului aprobat de Consiliul national al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu respectarea principiului privind egalitatea
de tratament, respectarea dreptului la aparare si a principiului contradictorialitatii.
ART. 60
(1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care incalca juramantul
depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de medic dentist si
nu respecta Codul deontologic al medicului dentist, raspund disciplinar, in functie de
gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a calitatii de membru al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si
propunerea catre Ministerul Sanatatii pentru retragerea autorizatiei de libera practica a
profesiei de medic dentist.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se aplica de catre consiliul judetean,
respectiv al municipiului Bucuresti, pentru membrii lor.
(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se aplica de catre Consiliul national al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania numai dupa efectuarea unei expertize de
specialitate de catre o comisie alcatuita din cel putin 5 specialisti, din specialitatea
persoanei in cauza, aprobata de consiliu, la propunerea comisiilor de specialitate.
(4) Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in termen de 24 de ore, in
mod obligatoriu, Ministerului Sanatatii si, dupa caz, reprezentantului legal al cabinetului
sau persoanei juridice cu care medicul dentist sanctionat a incheiat contractul de munca si
care decid, dupa caz, pe baza acestora, cu privire la autorizatia de libera practica a
profesiei de medic dentist si cu privire la contractul de munca.
(5) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania solutioneaza
contestatiile formulate impotriva deciziilor consiliului judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, cu privire la abaterile medicilor dentisti de la normele de deontologie.
ART. 61
(1) Impotriva sanctiunilor prevazute la art. 60 alin. (1) lit. a)-d) se poate introduce
contestatie la Comisia superioara de deontologie si disciplina, care functioneaza in cadrul
Consiliului national, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
(2) Impotriva sanctiunii prevazute la art. 60 alin. (1) lit. e), precum si impotriva
deciziilor Comisiei superioare de deontologie si disciplina adoptate potrivit alin. (1) se
poate introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi desfasoara
activitatea medicul dentist sanctionat, in termen de 30 de zile de la comunicarea
sanctiunii, respectiv a deciziei acestei comisii.
ART. 62
21
Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cat
si a medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita
profesia in Romania, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala,
contraventionala sau patrimoniala, conform prevederilor legale.
ART. 63
Dupa un interval de un an de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de libera
practica a medicinii dentare, medicul dentist in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In
caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa un an.
SECTIUNEA a 7-a
Venituri si cheltuieli
ART. 64
Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
d) donatii de la persoane fizice si juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;